VÝCVIK 2024 – 2031


I N S T E P
  otevírá další běh svého systematického psychoterapeutického výcviku, ve zkratce INSTEP XI.  Výcvik trvá celkem 6,5  roku. Začíná na konci roku 2024, končí na začátku roku 2031. Poskytuje komplexní a systematické vzdělání, které odpovídá standardům odborných společností / autorit v ČR i v Evropě.

INSTEP XI má celkem čtyři části. Tři z nich – sebezkušenost, metodologie a supervize – tvoří interní studium. Paralelně s ním probíhá externí studium. Interní studium hradí studenti/ky INSTEPU, externí si zajišťují/platí sami. (Náklady detailně popisujeme a vyčíslujeme – viz Finanční podmínky níže, proto, že chceme studenty/tky vyvarovat překvapení z vícenákladů.) Celkem výcvik obsahuje minimálně 1727 výukových hodin (45 min, dále jen hodin) z toho 1002 interního a 725 externího studia.

KONCEPCE:
Zaměřujeme se na integrativní psychoterapii s tím, že základní metodologii přejímáme z gestalt terapie. Proto se považujeme za výcvik v integrativní gestalt terapii. Máme svůj vlastní kompetenční model, který odpovídá standardům Evropské asociace pro psychoterapii, a to včetně dotací pro jednotlivé vrstvy vzdělávání (sebezkušenost, metodologie, supervize).

CERTIFIKACE / AKREDITACE:
Výcvik je certifikován u České asociace pro psychoterapii a akreditován u Evropské asociace pro integrativní psychoterapii (EAIP). Zároveň zajišťujeme i komplexní vzdělávací program v psychoterapii schválený pro zdravotnictví, resp. jsme držiteli akreditace IPVZ. Díky přítomnosti gestalt terapeutů / lektorů lze směřovat k získání členství v Evropské asociaci pro gestalt terapii.

GARANCE:
Odborně výcvik zajišťují Jiří Drahota a Martin Jára. Vedoucím komunity je  Daniel Karásek. Garance pro oblast zdravotnictví se ujala Marie Pečená.    


POPIS VÝCVIKU: INTERNÍ STUDIUM

Sebezkušenostní modul

Rozsah: Úvodní setkání, úvodní víkend, 6 pětidenních komunitních setkání a 2 skupinové víkendy. Celkem tato část obsahuje 370 hodin.
Obsah: Komunita se skládá ze 30 účastníků/účastnic a dvou skupin. Ve skupině studenti/studentky (dále jen studenti) zevrubně zkoumají svůj životní příběh, vzorce prožívání a vztahování, své limity i své zdroje. Skupina i komunita jim poskytnou jak náhled na sebe sama, tak i podnětné prostředí pro nové zkušenosti a změnu. Součástí tohoto modulu je i reflexe osobního procesu v podobě písemné práce.
Tým: Komunitu vede Daniel Karásek, lektorský tým tvoří Nina Schautová, Barbora HrdličkováJan Zvettler a Ondřej Pečený.
Místo: Úvodní setkání a úvodní víkend proběhnou v Praze, komunitní setkání a procesní víkend se konají mimo Prahu, v Adršpachu, skupinové víkendy v místě dle dohody.

Metodologický modul

Struktura: Modul tvoří propedeutika, metodika a nácviky, závěrečné kolokvium. Společně obsahují 492 hodin.

Propedeutika
Rozsah: 6 odborných seminářů (už v průběhu sebezkušenostního modulu), reflexivní a evaluační seminář. Semináře se konají zpravidla o víkendech.
Obsah: Propedeutické semináře kopírují obsahová kritéria výcviků, jak je vyžaduje Certifikační řád České asociace pro psychoterapii (článek 9.2.), resp. Evropská asociace pro psychoterapii.
Místo: Propedeutické a jiné semináře probíhají v Praze.
Tým: Propedeutiku zajišťují ve spolupráci s externisty Daniel Karásek a Martin Jára.

Metodika a nácviky
Rozsah: 10 vzdělávacích seminářů, 24 online seminářů po 3 hod. – tzv. kabinety a integrační seminář.
Obsah: Studenti si propojují svůj osobní proces z první části výcviku s teoretickými znalostmi, prohlubují si je a prakticky  je procvičují. Základní schéma vzdělávání vychází (stejně jako celý INSTEP výcvik) ze standardů pro výcviky, které stanovila Evropská asociace pro gestalt terapii.
Místo: Metodická / nácviková část výcviku probíhá v Praze.
Tým: Metodiku a nácvik zajišťují ve spolupráci s externisty Daniel Karásek a Martin Jára.

Kolokvium
Rozsah:
Speciální seminář na závěr výcviku.
Obsah: V posledním roce výcviku studenti píší a konzultují závěrečnou práci – kazuistiku, která je hlavní odbornou zkouškou – podmínkou absolvování výcviku. Závěrečnou práci studenti osobně prezentují a obhajují na kolokviu. Na témže kolokviu také probíhají závěrečné zkoušky.
Místo: Praha.
Tým: Daniel Karásek, Martin Jára, Jiří Drahota a externista – host z České asociace pro psychoterapii.

Supervizní modul

Rozsah: Úvodní seminář, skupinová supervize a 2 kazuistické semináře. Celkem tato část výcviku zahrnuje 140 hodin.
Obsah: Studenti se učí využívat supervizi jako standardní nástroj péče o kvalitu své práce. Po úvodním semináři v celé komunitě studenti v supervizních skupinách pod vedením certifikovaných supervizorů probírají reálné případy ze své praxe, a to (během 2 let) v celkovém rozsahu 80 výukových hodin. Poté absolvují  2 supervizní / kazuistické semináře, kde se učí konceptualizovat své případy a připravují se na psaní kazuistiky.
Tým: Supervizní část vedou Daniel Karásek a Martin Jára ve spolupráci s certifikovanými supervizory.
Místo: Úvodní seminář, kazuistická praktika a závěrečný seminář probíhají v Praze, supervizní skupiny v místě dle dohody.


POPIS VÝCVIKU: EXTERNÍ STUDIUM

Studenti získávají průpravu i mimo rámec interního studia. Externí studium je nedílnou součástí výcviku, a pro jeho absolutorium je nezbytné. Studenti si je hradí na své náklady. Celkem tato část obsahuje minimálně 725 hodin.
Základem externího studia je odborná / klinická praxe, tj. osobní zkušenost v oboru psychoterapie. Může se jednat o zaměstnanecký poměr / stáž / dobrovolnictví apod. ve zdravotnickém zařízení, v sociálních službách, neziskových organizacích apod., vždy pod vedením odborníka/odbornice, který praxi zaštiťuje a potvrzuje. Rozsah: 300 až 500 hodin.

Další formy externího studia lze rozdělit podle toho, jakou část interního studia doplňují:

Individuální terapie: během výcviku student vstupuje do cvičné individuální terapie. Terapeuta si může zvolit sám s tím, že svoji volbu konzultuje s vedoucím výcviku. Terapeut musí být certifikován odbornou společností a student s ním nesmí být v osobním či profesionálním vztahu. Minimální rozsah: 50 hodin / konzultací.

Odborné semináře INSTEP Akademie: Kdykoli během studia studenti absolvují odborné semináře dle svého výběru (srov. nabídka 2023). Tyto semináře jsou veřejné, studenti/ky INSTEPu mají zvýhodněnou cenu. Rozsah: 70 hodin (odpovídá 10 absolvovaným seminářům).

Odborné akce mimo INSTEP:  Do odborné přípravy patří i účast na psychoterapeutických seminářích, konferencích apod. mimo rámec výcviku.  Rozsah: minimálně 50 hodin

Studium literatury: Terapeutickou erudici si studenti zvyšují i díky odborným textům. Jednotlivé tituly si student/ky (i pro svoji potřebu) zapisuje do indexu. S literaturou se pracuje i v interním studiu. Rozsah: maximálně 100 hodin

Individuální supervize: Kromě skupinové supervize studenti supervidují v čase podle vlastní volby, resp. od začátku Metodiky a nácviku (kdy studenti mohou zahájit svoji vlastní praxi – pokud už ji nemají). Rozsah: minimálně 20 hodin.

Závěrečná práce / kazuistika: V posledním roce výcviku studenti formulují, píší a konzultují kazuistiku. Rozsah: 130 hodin.

 

CELKOVÝ PŘEHLED VÝCVIKU
INSTEP11_tabulka_Verze pro web - Sheet2

TERMÍNY 2024-2025:
Úvodní setkání:  13.října 2024 (Praha)
Úvodní skupinový víkend:  8.-10.listopadu 2024 (Praha)
1.propedeutický seminář: 31.ledna-2.února 2025 (Praha)
1. komunitní setkání: 25.-30.března 2025 (Adršpach)
Skupinový víkend: červen 2025 (přesný termín si domlouvají studenti/ky se svými lektory)
2.propedeutický seminář: 12.-14.září 2025
2.komunitní setkání: 21.-26.října 2025 (Adršpach)
Termíny kabinetů si studenti/ky domlouvají průběžně s vedoucím komunity.


ABSOLUTORIUM:
Pro absolvování výcviku je třeba zúčastnit se aspoň 90 % programu v každém modulu a prezenčně obhájit závěrečnou práci v rámci kolokvia. Kdo tyto požadavky nesplní, dostává osvědčení o počtu absolvovaných hodin. Tyto i jiné formální náležitosti upravuje smlouva o poskytnutí výcviku, kterou INSTEP se svými studenty uzavírá v úvodu výcviku.

FINANČNÍ PODMÍNKY:
Cena jedné výcvikové hodiny (45 min čistého času) je 280 Kč. Školné za každý výcvikový rok variuje podle počtu hodin (srov. tabulka níže). Platí se vždy za jeden rok, buď celá částka nebo ve splátkách dle dohody. Ve školném nejsou zahrnuty externí formy studia a výdaje na pobytové akce (ubytování, strava). Výše školného se může zvýšit v závislosti na vývoji inflace.

 

Rok

Počet hodin Roční školné v Kč
2024 30   8.400
2025 172 48.160*
2026 192 53.760*
2027 152 42.560*
2028 152 42.560
2029 164 45.920
2030 100 28.000
2031  40 11.200

*V ceně nejsou zahrnuty výdaje na pobyt mimo Prahu

                                                   Nejsme plátci DPH.


ADEPTI/KY VÝCVIKU
:
Výcvik počítá s dvěma cílovými skupinami / dvěma výcvikovými programy :
1) Pracovníci/ce ve zdravotnictví‘
2) Pracovníci/ce v sociálním, školském a soukromém sektoru apod.
Oběma poskytujeme záruky v podobě akreditace / certifikace.
Na jedné straně jsou tedy vítáni lékaři/lékařky a kliničtí psychologové/psycholožky, resp. psychologové/psycholožky s ambicí pracovat ve zdravotnickém zařízení, a na straně druhé terapeuti/terapeutky a jiní profesionálové v pomáhajících profesích, vždy s adekvátním humanitním vzděláním, viz níže.


PODMÍNKY VSTUPU DO VÝCVIKU:
1) Věk minimálně 25 let a ukončené VŠ vzdělání, a to na úrovni MUDr. v medicínském a/nebo na úrovni Mgr. v humanitním oboru (alespoň započaté Mgr. studiu), srov.  Seznam oborů relevantního pregraduálního vzdělávání na webových stránkách České asociace pro psychoterapii.
2) Základní pojem o psychoterapii (znalost literatury a zkušenost z odborných akcí).

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:
1.kolo: Přihlásíte se prostřednictvím formuláře (viz níže), a to do 30.listopadu 2023.
Přihláška obsahuje kromě základních identifikačních údajů motivační dopis, přehled literatury a absolvovaných akcí a CV. Zda jste byl/a přijat/a do 2.kola, se dozvíte do konce ledna 2024.
2.kolo: Pozveme vás do Prahy na osobní půldenní setkání v termínu 2. či 3. března 2024;  zde spolu s vámi budeme probírat vaše očekávání, motivace, praktické záležitosti i dotazy  ohledně výcviku. Všechny důležité informace dostanete mailem. 2.kolo je zpoplatněno částkou 1.500 Kč.

Máte-li o náš výcvik zájem a chcete se přihlásit, otevřete odkaz na přihlášku
Za tým INSTEP XI
Daniel Karásek a Martin Jára

P.S. Dotazy směřujte na kancelář – instep-kancl@seznam.cz, uveďte zde, prosím,
i své telefonní číslo.