Semináře Instep Academy 2021

I v dalším roce vám opět nabízíme volný cyklus seminářů pro sympatizanty Gestaltu a integrativní psychoterapie. Prohlédněte si lákavou nabídku a přihlašujte se pomocí tohoto formuláře. Přečtěte si také organizační info (viz níže).

_2021_titul[1]Organizační informace:

Místo: Není-li uvedeno jinak, pak Centrum Alivio, Badeniho 1, Praha 6, nedaleko metra Hradčanská. www.aliviocentrum.cz

Některé semináře mohou být letos i formou online, s ohledem na situaci.

Čas: Od 9 do 16 hodin (7 výukových hodin)

Cena: pro studenty výcviků INSTEP, IVGT, SUR 1000kč, pro ostatní zájemce 1200kč. Cena semináře je také uvedena u anotace.

Číslo účtu: 3391371389/0800, fakturu rádi vystavíme na požádání.

Počet účastníků minimálně 12, maximálně 25.

 

Přihlášky:

 1. Přihlaste se prosím v rezervačním formuláři.
 2. Zaznamenejte si do diáře, na které semináře jste se přihlásili.
 3. Vždy měsíc před seminářem se Vám ozvu s informacemi o platbě a místě.
 4. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, prosím dejte včas vědět, abychom mohli oslovit náhradníky.
 5. Storno poplatky:
 • Po uplynutí termínu splatnosti v případě odhlášení je nutno zaplatit polovinu částky.
 • Odhlášení v týdnu , kdy je  seminář je nutno zaplatit celou částku

Otázky a nejasnosti:

Technické a administrativní s Katkou Drahotovou: katerina.dd@seznam.cz

Odborné s Jirkou Drahotou: drahota@centrum.cz

 

NABÍDKA AKCÍ:

Rodinná Gestaltterapie

Jan Knop ~ 10. 6. 2021, cena 1000kč / 1200 Kč

Východiskem pro práci s rodinou a i partnerským vztahem je systémové paradigma. Předpokladem je, že jakýkoliv systém má tendenci k růstu a k vytvoření nejlepšího možného tvaru. Každý prvek v systému ovlivňuje celý systém (východisko je tedy stejné jako v případě dynamického pole). Při práci s rodinou je důležité respektovat, že rodina zahrnuje dva subsystémy a má své životní cykly. Rodina je zároveň součástí většího společenství — širší rodiny a širšího společenství. Při práci s rodinou je nutné být zúčastněným pozorovatelem celého systému, sledovat jeho interakční vzorce, projasňovat je, dokončovat a napomáhat růstu celého systému.

Nabízím málo teorie, něco ukázek a také praktického nácviku práce s rodinou resp. partnerským vztahem.

Jan Knop je hlavní supervizor IVGT, člen týmu Střediska komplexní terapie v Liberci.

 

Úvod do Pesso Boyden Systém Psychomotor

Petr Odstrčil ~ 24. 3. 2021, cena 1000/1200 Kč, od 9 do 16 h

PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor) je původní psychoterapeutická metoda vytvořená manželi Albertem Pessem a Dianou Boyden. V této metodě se spojují psychoanalytické a na rodinu orientované principy s přístupem zaměřeným na tělo.  PBSP nabízí klientovi příležitost objevit nevyřešené konflikty z minulosti a zabývat se jimi nejen verbálně, ale také v rámci tělového prožitku. Metoda je určena k sebepoznávání, vyrovnávání se s osobní historií, nacházení hlubšího smyslu a radosti v životě.

V semináři zazní stručný přehled teoretických rámců metody a možnosti jejího využití v praxi. Zážitkovou formou nabídneme některá přípravná cvičení a ukázky praktické práce. Bude zde dostatek prostoru pro diskuse, kladení otázek a sdílení osobní zkušenosti.

Petr Odstrčil je psychoterapeut a lektor psychoterapie, www.petrodstrcil.eu

 

Skupinová on line supervize (SOS)

PhDr. Martin Jára ~ 11. a 25. března, 8. a 22. dubna, vždy 18-20 hod.
Platforma: Zoom.  Cena 3000,-

Pandemie covidu-19 nás mimo jiné naučila využívat on line platformy – i pro supervizi. Tato dovednost se hodí, když urgentně sháníte supervizi… Pokud potřebujete podporu a nemáte v blízkém okolí supervizora, pak se můžete přihlásit do dvouměsíční uzavřené skupiny ve formátu dvakrát 2 hodiny supervize za měsíc, tj. celkem 8 hodin. Skupina bude mít šest členů a na jednom setkání se stačí probrat 3 případy. Na vaší terapeutické modalitě nezáleží, ale podmínkou je, abyste už měli ukončený výcvik a provozovali vlastní praxi. Přijďte naSOSat nové pohledy, kontakty, zkušenosti…

Martin Jára, Gestalt supervizor s certifikací EAGT (Evropské asociace pro Gestalt terapii) a ČAP

 

Úvod do Biosyntesy

PhDr. Barbora Janečková ~ Termín: 19. 5. 2021, cena 1000kč /1200 Kč, 9 – 16

Kde: Český institut biosyntézy, z. ú., Na Míčánce 32, Praha 6

Biosyntéza je celostní přístup v somatické psychoterapii. K základním východiskům, se kterými pracuje, patří provázanost a vzájemné zrcadlení psychických a tělesných procesů. Zakladatel biosyntézy, David Boadella, je jedním z průkopníků a hlavních představitelů práce s tělem v psychoterapii. Svou metodu přes 30 let rozvíjí a v současné době dále pokračuje v rozšiřování spektra jejích praktických aplikací.

Jak název metody napovídá, biosyntéza klade důraz na integraci životních procesů, a to tělesného (pohybového) spolu s prožitkovým (emocionálním) a mentálním. Biosyntéza využívá při práci s klienty procesuální přístup; vychází z vnitřních signálů a pohybových projevů klienta, na které navazuje a specifickými technikami je rozvíjí. V centru této formy terapie vždy stojí potřeby klienta, respekt k jeho individuálním odlišnostem i jedinečným vnitřním zdrojům.

Barbora Janečková je klinická psycholožka a psychoterapeutka. Spoluzakladatelka Českého Institutu Biosyntézy.

 

Základy Neurověd pro psychoterapeuty

Michaela Viktorinová, Kristýna Drozdová ~ 25. 5. 2021  od 9–16 h cena 1000 Kč / 1200 Kč

Během posledních desetiletí postupně dochází ke sbližování jednotlivých psychoterapeutických proudů. Významnou inspirací a integrujícím prvkem je neurověda a její výzkumné poznatky o fungování lidského mozku. Afektivní a sociální neurovědy rozkrývají emoční regulaci u deprese a úzkosti s ohledem na neuroanatomické a neurofyziologické děje a mohou být tak obohacením každodenní terapeutické praxe. Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s jednotlivými mozkovými strukturami, jejich funkcemi a postupně přejít k vykreslení fungování mozku napříč rlůznými duševními poruchami.

Mgr.  Michaela Viktorinová, MSc. Národní ústav duševního zdraví,MUDr. Mgr. Kristýna Drozdová, Ph.D. – Psychiatrická ambulance Jihlava

 

Environmentální úzkost a žal

Mgr. Zdenka Voštová ~ 11. 6. 2021, od 9 do 16hodin, cena 1000/1200kč

Na semináři se dozvíte teoretický základ k prožitkům environmentálního žalu, jak tento fenomén rezonuje světovou i českou společností a jak se k nim staví psychologická a psychoterapeutická obec.

Dále si pomocí prožitku vyzkoušíme různé metody, jak s environmentálním žalem pracovat. Budeme přitom vycházet z Gestalt psychoterapie, mindfulness i práce obnovující spojení od ekopsycholožky Joanny Macy. Na semináři bude též prostor na dotazy a vzájemné sdílení našich zkušeností.

Mgr. Zdeňka Voštová je Gestalt psychoterapeutka, zapsaná mediátorka a lektorka. Ve své praxi se mimo jiné zaměřuje na poskytování emocionální podpory lidem, na které doléhá tíha environmentální krize, a přinášení tohoto fenoménu do společenské debaty.

 

Spiritualita a Psychoterapie, Hagioterapie

Prokop Remeš ~ 21. 6. 2021, od 9 do 16h, cena 1000/1200 Kč

Seminář uvádí do problematiky náboženskosti člověka, jak se s ní můžeme setkat v běžné psychoterapeutické a pastorační praxi. Je rozčleněn do teoretické části, praktických cvičení i sebezkušenostní skupinové práce. Seznamuje s „fyziologií“ lidské náboženskosti a spirituality, ale i s jejími mimořádnými projevy. Poskytuje návody, jak pracovat s jejími patologiemi (sekty, psychospirituální krize, traumata, stavy posedlosti), ale také jak její pozitivní potenciál využívat k terapeutickým účelům (meditace, existenciální psychoterapie). V neposlední řadě umožňuje sebezkušenostní orientaci v duchovní oblasti života v porovnání s různými nabídkami nových náboženských kultů a skupin alternativní psychoterapie. Seminář byl nabízen dosud pod názvem Práce s náboženskostí člověka.

Co se na semináři dozvíte

 • Specifikace náboženskosti jako vrozené determinanty lidské psychiky
 • Existencialita  (smrt, hodnoty, smysl, vina) jako prožitková oblast lidské spirituality
 • Seznámení s technikami a základní povahou meditace
 • Sebezkušenostní ukázky terapeutické práce s biblickými příběhy
 • Seznámení s ontogenezí lidské spirituality a náboženskosti
 • Sekty a nová náboženská hnutí u nás

MUDr. Mgr. Prokop Remeš vystudoval FVL UK, od roku 1984 pracuje jako samostatně pracující lékař v Psychiatrické nemocnici Bohnice, v roce 1997 zde získal specializační atestaci v oboru psychiatrie (v roce 1980 již v oboru gynekologie a porodnictví). V osmdesátých letech byl členem tzv. Dvořákovy skupiny „podzemní církve“, v jejímž rámci získal základní teologické vzdělání završené oficiálním studiem na KTF UK v letech 1990 – 94. Ve strukturách podzemní církve se účastnil kurzů pastorační terapie, při psychoterapeutické sekci České křesťanské akademie absolvoval v letech 1997 – 2002 výcvik v dynamické psychoterapii (Darja Kocábová). Od roku 2000 pracuje jako výcvikový lektor komunity SUR – KOV. Od roku 1991 je též členem Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů a kromě práce v oblasti individuální psychoterapie vede od roku 1992 skupiny hagioterapie se zaměřením na klientelu z oblasti závislostí. V roce 2008 se stal předsedou Psychoterapeutické sekce České křesťanské akademie.

 

Systemická rodinná terapie

Zdeněk Macek ~ 14. 9. 2021 od 9–16 hod, cena 1000 kč/1200 Kč

Co znamenají v praxi tři základní principy systemického přístupu?

 1. Rodinný systém je jiný než jednotlivci, kteří ho tvoří.
 2. Zdroje jsou důležitější než deficity.
 3. Dva pohledy jsou lepší než jeden.

Hraní rolí, etudy z rodinného života, povídání o rodinách a jejich terapeutech…

Zdeněk Macek – Psychoterapeut, lektor, supervizor. Anima-terapie jako vedoucí týmu rodinné terapie.

Transsexualita, poruchy pohlavní identity v dětství a dospívání

Hana Fifková  7. 10. 2021 ,cena 1000kč / 1200 Kč, od 9 do 16 h

Transsexualita je vrozená závažná porucha, v rámci které se člověk biologicky jednoho pohlaví cítí být psychicky příslušníkem pohlaví druhého. Etiologie, diagnostika a léčba dospělých transsexuálních klientů. Rodová nekonformnost, rodová dysforie a porucha rodové identity v dětství a dospívání – diagnostika a možnosti intervencí. Transsexualita a nové společenské trendy, kontroverze. Beseda s transsexuálními klienty.

MUDr. Hana Fifková je sexuoložka a psychoterapeutka.

 

Transsexualita, poruchy pohlavní identity v dětství a dospívání

Hana Fifková ~ 7. 10. 2021 ,cena 1000kč / 1200 Kč, od 9 do 16 h

Transsexualita je vrozená závažná porucha, v rámci které se člověk biologicky jednoho pohlaví cítí být psychicky příslušníkem pohlaví druhého. Etiologie, diagnostika a léčba dospělých transsexuálních klientů. Rodová nekonformnost, rodová dysforie a porucha rodové identity v dětství a dospívání – diagnostika a možnosti intervencí. Transsexualita a nové společenské trendy, kontroverze. Beseda s transsexuálními klienty.

MUDr. Hana Fifková je sexuoložka a psychoterapeutka.

 

Manuál Skupinové terapie 1 a 2 (Již obsazeno!)

Martin Jára ~ 19. 10. a 26. 10. 2021, od 9 do 17, cena 2200/2500 Kč

Skupinová terapie je speciální disciplína. Přitom se v rámci psychoterapeutického vzdělávání zpravidla speciálně neprobírá… Dvoudílný seminář pojedná témata jako vznik skupiny a skupinová pravidla, zahájení skupiny, autorita vedoucího, skupinová dynamika, vývoj skupiny, řešení krizí, ukončení skupiny a skupinové rituály aj. Účastníci získají jednak teoretické znalosti a jednak praktické zkušenosti (při nácviku modelových situací).

S ohledem na dobrý (skupinový) tvar i kontinuitu je třeba se zúčastnit obou seminářů.

 

Právo pro psychoterapeuty

Miroslav Špecián a  Alena Hájková ~ 29. 9. 2021, cena 1000/1200 Kč, 9 – 16hod

Seminář, který posílí terapeuty v kompetencích, které se málokdy učí, ale terapeutická praxe je vždy vyžaduje. Dva zkušení právníci s citovým vztahem ke gestaltu, logoterapii a terapeutům obecně vás pozvou na cestu po křižovatkách, na kterých se potkávají paragrafy, terapeuti a jejich klienti.

Hlavní zastávky na této cestě:

Vztah s klientem a jeho rodinou, kontrakt s klientem – jak, o čem a s kým, informovaný souhlas. Mlčenlivost – kdo, o čem a vůči komu, oznamovací povinnosti, terapeut jako svědek. Odpovědnost terapeuta a „risk management“. Občanskoprávní a trochu i trestněprávní přehled.

Miroslav Špecián i Alena Hájková jsou advokáti

 

Mindfulness

Nina Schautová ~ 5. 11. 2021, 9 – 16h, cena 1000kč/1200 Kč

Mindfulness je dnes hodně skloňované téma, jenže co to vlastně mindfulness je? Pod pojmem mindfulness, neboli všímavost, se ukrývá ledacos, od moderního systematického tréninku založeného na prastarých meditačních praktikách, přes každodenní praxi jogínů a meditátorů, až po New Age a různé léčitelské praxe. Tento workshop se zaměří na uchopení mindfulness pro praxi terapeuta. Budeme pracovat sebezkušenostně, vyzkoušíme si různorodé meditační a jiné techniky na podporu všímavosti. Budeme společně hledat odpovědi na tyto základní otázky: 1) jak využít mindfulness pro klienta v terapeutické praxi, 2) kam můžu klienty odkázat, kdo je indikován pro trénink všímavosti, a 3) jak využít mindfulness pro sebe – terapeuta – jako součást mé terapeutické praxe?

Workshop je vhodný pro všechny, bez ohledu na míru zkušenosti či nezkušenosti s mindfulness praktikami.

Nina Schautová je Gestalt terapeut, spolupracuje s IVGT a INSTEP, dlouhodobě se věnuje józe a meditaci.

 

Trauma a traumatická krize (Již obsazeno!)

Yvonna Lucká ~  23. 11. 2021 cena 1000/1200 Kč, 9 – 16h

Přední česká psychoterapeutka, která se dlouhodobě věnuje práci s traumatem, Vás uvede do konceptů a myšlenek, které jsou s tímto tématem spojené.

 

Existenciální psychoterapie

aneb zamyšlení nad filosofickými východisky psychoterapie

Stav a podoby fenomenologie v současné humanisticky orientované psychoterapii

Václav Schmidt ~ 10. 11. 2021, 9 – 16 h Cena 1000 /1200 Kč

„Má-li existovat nějaká cesta k lepšímu, pak vyžaduje přímý pohled na to nejhorší“, řekl v jedné ze svých poznámek Thomas Hardy. Psychoterapeuti většinou dělají to, co dělají i ostatní profesionálové v pomáhání – vyhýbají se fenoménu konce existence. Pokud se ale při prozkoumávání úzkosti nespokojíme s nalezením „vysvětlitelného strachu z něčeho“ a zkoumáme dále, dostaneme se často k úzkosti existenciální. To může paradoxně otevřít nový prostor pro život a růst tam, kde bychom jinak usilovali pouze o adaptaci na životní situaci. Seminář se pokouší uchopit existenciální témata ve filosofické, kulturní, historické psychoterapeutické perspektivě, seznamuje účastníky s přístupy, které se existenciálními tématy zabývají a mapuje možnosti, jak se k těmto tématům vztáhnout v rovině teoretické i praktické, profesní.

 

GESTALT Theatre Therapy

DIEGO MARIN CENA: 3600 KČ  22. – 24. října 2021

Terapeutický přístup původem ze Španělska spojuje dohromady Gestalt terapii a divadelní techniky vycházející z přístupu K. Stanislavského a L. Strasberga. Jedná se o expresivní terapii využívající především divadelní a pohybové techniky. Během workshopu, který proběhne prožitkovou formou, se účastníci seznámí se základními principy Gestalt Theatre Therapy, která je výborným nástrojem pro práci se skupinami a její techniky jsou využitelné i v individuální terapii. Gestalt Theatre Therapy se zaměřuje na proces rozšíření sebeuvědomění skrze pohyb, tělesnost, dramaterapeutické techniky jako jsou improvizace, budování a proměna charakterů či rolové hry. Odehrávající se fiktivní a divadelní dění se prostřednictvím improvizace znovu propojuje s emocionální pamětí, umožňuje přístup k osobním zkušenostem, přičemž dochází k rozšíření sebeuvědomění a vzniká možnost integrovat a uzavřít nedokončené záležitosti.

Lektor: Diego Marín (Španělsko)

Diego je certifikovaný Gestalt terapeut a lektor psychoterapie ze Španělska pracující se skupinami i individuálními klienty. V současné době facilituje skupiny Gestalt Theatre Therapy v pěti městech ve Španělsku. Mimo terapii má bohaté zkušenosti se sociálně orientovanými paradivadelními systémy, v neformálním vzdělávání a práci se skupinami.

Místo: Brno (SVČ Lužánky, Lidická 50) Přihlášky a informace: na webu
Organizuje: Zázemí – terapeutické centrum, z. s. ve spolupráci s INSTEP Academy
Pracovním jazykem workshopu je angličtina, s možností překladu dle potřeby.
Formulář na přihlášení: https://forms.gle/YRs3dnZFzdBQjvQX9

 

Sny naživo

Martin Jára ~ 14. 12. 2021  Cena 1000/1200kč, od 9 do 16h

Workshop se zaměřuje na práci se sny v aranžmá „teď a tady“, ať už v individuální i skupinové terapii. Na semináři převažuje zážitkové učení, ale své místo zde má i přednáška, diskuse a intervize.

Účastníci semináře získají: přehled o možných přístupech ke snění a ke snům (od Freuda po šamany); informace o metodách práce se sny v Gestalt terapii a osobní zkušenost s nimi; zážitky se svými sny a sny ostatních členů skupiny.

Martin Jára viz výše

 

>>> PŘIHLAŠUJTE SE ZDE <<<