Doporučená literatura

 

Základní texty: 

 • Aron, L.: Setkání myslí. Vzájemnost v psychoanalýze. Praha, Triton 2011.
 • Evans, K.: Úvod do integrativní psychoterapie. Praha, Triton 2011.
 • Gilbert, M. – Orlans, V.: Integrative Therapy. 100 Key points and techniques. London – New York, Routledge 2011.
 • Joyce, P., Sills, C.: Základní dovednosti v gestalt psychoterapii. Praha, Portál 2011.
 • Mackewn,J.: Gestalt psychoterapie. Praha, Portál 2004.
 • McWilliams, N.: Psychoanalytická diagnóza. Praha, portál 2015.
 • Mitchell, S.A. – Blacková, M.J.: Freud a po Freudovi. Praha, Triton 1999.
 • Perls, F.: Gestalt terapie doslova. Olomouc, Votobia 1996.
 • Perls, F.-Hefferline,R.F.-Goodman,P.: Gestalt terapie . Praha, Triton 2004.
 • Polsterovi, E. a M.: Integrovaná Gestalt terapie . Boskovice, Albert 2000.
 • Prochazka, J.O.- Norcross, J.C.: Psychoterapeutické systémy. Praha, Grada Publishing 1999.
 • Ramachandran V.S: Krátký výlet po lidském vědomí. Praha, Portál 2016.
 • Siegel, D.J.: Vnitřní nazírání. Praha, Triton 2014.
 • Vybíral, Z., Roubal, J. (eds.): Současná psychoterapie. Praha, Portál 2010.
 • Yalom, I.D.: Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Hradec Králové, Konfrontace 1995.
 • Yontef, G.M.: Gestaltterapie – uvědomování, dialog a proces. Praha, Triton 2009.
 • Zinker, J.: Tvůrčí proces v gestalt terapii . Brno, Era 2004.

Užitečné texty:

 • Bowlby, J.: Odloučení. Praha, Portál 2012.
 • Bowlby, J.: Vazba. Praha, Portál 2010.
 • Brownell, P.: Gestaltterapie – teorie, výzkum a praxe. Praha, Triton 2012.
 • Corey G. …: Techniky a přístupy ve skupinové psychoterapii. Praha, Portál 2006.
 • Kalina, K.: Terapeutická komunita – Obecný model a jeho aplikace… Praha, Grada 2008.
 • Kratochvíl, S.: Skupinová terapie v praxi. 3. doplněné vydání, Galén, 2005.
 • Rieger, Z.: Loď skupiny. Praha, Portál 2007.
 • Viers, D.(ed.): Aktivity pro skupinovou psychoterapii. Praha, Portál 2011.
 • časopis Psychoterapie (dříve Konfrontace)

Inspirativní texty:

 • Buber, M.: Já a Ty. Olomouc, Votobia 1995.
 • Fromm, E.: Lidské srdce. Praha, Nakladatelství Josefa Šimona 1996.
 • Fromm, E.: Mít nebo být. Praha, Naše vojsko 1992.
 • Horneyová, K.: Neuróza a lidský růst. Praha, Triton 2000.
 • Jaffé, A.: Vzpomínky, sny, myšlenky C.G.Junga. Brno, Atlantis 1998.
 • Jung, C.G.: Analytická psychologie. Její teorie a praxe. Praha, Academia 1993.
 • Jung, C.G.: Člověk a duše. Praha, Academia 1995.
 • Kastová, V.: Dynamika symbolů: základy jungovské psychoterapie. Praha, Portál 2000.
 • Kastová,V.: Nebuďte obětí. Brno, Era group s.r.o. 2003.
 • Knobloch, F.-Knoblochová, J.: Integrovaná psychoterapie. Praha, Grada 1993.
 • Kratochvíl,S.: Základy psychoterapie, Praha, Grada 2002
 • Lowen,A.: Bioenergetika. Praha, Portál 2002.
 • Luepnitz, D.A.: Intimita a její dilemata. Červený Kostelec, Pavel Mervart 2002.
 • Moore, T.: Kniha o duši. Praha, Portál 1997
 • Rogers, C.: Způsob bytí. Praha, Portál 1998.
 • Satirová V.: Kniha o rodině. Praha, Práh 1994.
 • Široký, H.: Meze a obzory psychoanalýzy. Praha, Triton 2001.
 • Yalom, I.D.: Chvála psychoterapie. Praha, Portál 2003.
 • Yalom, I.D.: Máma a smysl života. Praha, Portál 2001.
 • Yalom, I.D.: Lži na pohovce. Praha, Portál 1996.
 • Vodáčková D. a kol.: Krizová intervence. Praha, Portál 2002.
 • Vymětal,J.: Úvod do psychoterapie. Praha, Grada 2003.
 • atd.