Semináře Instep Academy 2022

Akademie pro terapeuty v rozletu! I v dalším roce vám opět nabízíme volný cyklus seminářů pro sympatizanty Gestaltu a integrativní psychoterapie. Prohlédněte si lákavou nabídku a přihlašujte se pomocí tohoto formuláře. Přečtěte si také organizační info (viz níže).

Organizační informace:

Místo: Praha 6, Alivio, Badeniho 1, https://www.aliviocentrum.cz/
Čas: Od 9 do 16 hodin (7 výukových hodin)
Cena: pro studenty výcviků INSTEP, IVGT, SUR 1100kč, pro ostatní zájemce 1300kč. Cena semináře je také uvedena u anotace.
Číslo účtu: 3391371389/0800, fakturu rádi vystavíme na požádání.
Počet účastníků minimálně 12, maximálně 25.

Přihlášky:

 1. Přihlaste se prosím v rezervačním formuláři.
 2. Zaznamenejte si do diáře, na které semináře jste se přihlásili.
 3. Vždy měsíc před seminářem se Vám ozvu s informacemi o platbě a místě.
 4. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, prosím dejte včas vědět, abychom mohli oslovit
  náhradníky.
 5. Storno poplatky:
  • Po uplynutí termínu splatnosti v případě odhlášení je nutno zaplatit polovinu částky.
  • Odhlášení v týdnu, kdy se seminář koná, je nutno zaplatit celou částku.

Otázky a nejasnosti:
Technické a administrativní s Katkou Drahotovou: katerina.dd@seznam.cz
Odborné s Jirkou Drahotou: drahota@centrum.cz

NABÍDKA AKCÍ:

Sexualita v Psychoterapii

PhDr. Martina Venglářová ~ 1. 4. 2022, cena 1100/1300 Kč, 9 – 16h
Partnerské vztahy včetně sexuality jsou jednou ze základních součástí terapeutické praxe. Seminář je vstupem do problematiky sexuálních problémů a poruch. Cílem je získat základní orientaci v této problematice, informace o možnostech léčby a vhodných strategiích práce s klienty.

Sexuální dysfunkce, problémy v sexuálním soužití, párová a individuální terapie. Medicínský pohled na sexuální dysfunkce, multioborový přístup.

Atypické sexuální potřeby. Deviantní sexuální preference, pomoc s přijetím sexuálního chování, adaptivní sexuální chování. Rizika delikvence.
Následky sexuální traumatizace v sexuálním životě.

V závěru semináře se budeme věnovat diskusi o konkrétních zkušenostech z praxe posluchačů.

Lektorka působí jako psychoterapeut v rámci sexuologie od r. 2001, v oblastech sexuologické ambulance (GONA Praha), poraden a sexuologického oddělení PN Bohnice. Ve své praxi se věnuje psychoanalytické psychoterapii včetně dlouhodobé léčby sexuálních poruch. Informace na www.venglarova.cz

Úvod do Pesso Boyden System Psychomotor

Mgr. Petr Odstrčil ~ 6. 4. 2022, cena 1100/1300 Kč,  9 – 16 h

PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor) je původní psychoterapeutická metoda vytvořená manželi Albertem Pessem a Dianou Boyden. V této metodě se spojují psychoanalytické a na rodinu orientované principy s přístupem zaměřeným na tělo.  PBSP nabízí klientovi příležitost objevit nevyřešené konflikty z minulosti a zabývat se jimi nejen verbálně, ale také v rámci tělového prožitku. Metoda je určena k sebepoznávání, vyrovnávání se s osobní historií, nacházení hlubšího smyslu a radosti v životě.

V semináři zazní stručný přehled teoretických rámců metody a možnosti jejího využití v praxi. Zážitkovou formou nabídneme některá přípravná cvičení a ukázky praktické práce. Bude zde dostatek prostoru pro diskuse, kladení otázek a sdílení osobní zkušenosti.

Petr Odstrčil je psychoterapeut a lektor psychoterapie, www.petrodstrcil.eu

Rodinná Gestaltterapie

PhDr. Jan Knop ~ 4. 5. 2022, cena 1100kč / 1300 Kč, 9 – 16 h

Východiskem pro práci s rodinou a i partnerským vztahem je systémové paradigma. Předpokladem je, že jakýkoliv systém má tendenci k růstu a k vytvoření nejlepšího možného tvaru. Každý prvek v systému ovlivňuje celý systém (východisko je tedy stejné jako v případě dynamického pole). Při práci s rodinou je důležité respektovat, že rodina zahrnuje dva subsystémy a má své životní cykly. Rodina je zároveň součástí většího společenství — širší rodiny a širšího společenství. Při práci s rodinou je nutné být zúčastněným pozorovatelem celého systému, sledovat jeho interakční vzorce, projasňovat je, dokončovat a napomáhat růstu celého systému.

Nabízím málo teorie, něco ukázek a také praktického nácviku práce s rodinou resp. partnerským vztahem.

Jan Knop – člen týmu Střediska komplexní terapie v Liberci.

Trauma a jeho následky – terapeutický přístup založený na somatickém a symbolickém fokusování. (SEMINÁŘ OBSAZEN!)

PhDr. Leona Jochmannová, Ph.D. ~ 11. 5. 2022, cena 1100Kč / 1300Kč,  9 – 16 h

Seminář nabízí teorii a praxi terapie následků traumatu. Pojmenovány budou nejčastější symptomy, se kterými se můžeme setkat v terapeutické praxi a v souvislosti s terapeutickými postupy budou rozlišovány jednotlivé formy i kategorie traumatizace. Specifický zřetel bude kladen na nejčastější chyby při terapii traumatu a odlišnosti při práci s dětmi. Lektorka ve svém konceptu integruje propojení mysli-emocí-symbolizace a somatických vjemů (pocitů), základem jsou metody vycházející ze Somatic Experiencing®, focusingu, senzomotorické psychoterapie, Satiterapie, Katatymně orientované psychoterapie a dalších směrů.

Leona Jochmannová, klinická psycholožka a supervizorka, profesně působí v soukromé klinické praxi a na katedře psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorkou / spoluautorkou knih: Trauma u dětí; Dítě traumatizované v blízkých vztazích; Praxe dlouhodobých poradenských a seberozvojových skupin; Psychologie zdraví a dalších odborných textů.

Psychoterapie z pohledu klientů: co jim pomáhá a s čím bývají nespokojeni.

PhDr. Zbyněk Vybíral , Ph.D. ~ 19. 5. 2022, cena 1100Kč, /1300kč, 9 – 16 h

Mnoho klientů buď ukončuje psychologickou léčbu předčasně nebo vyjadřují nespokojenost s jejím vedením. Něco se ve výcvicích (a nejen tam) zanedbává?

Na workshopu zazní řada poznatků získaných na základě rozsáhlé meta-analýzy    současné výzkumné literatury – a také poznatků získaných z rozhovorů, ze sociálních sítí a dalších zdrojů. Prezentovány budou nejméně dvě kazuistiky a několik desítek fragmentárních perspektiv klientů. Ve workshopu jsou účastníky vedeni k diskusi o nepříjemných (nechtěných) situacích v psychoterapii a o nežádoucích následcích psychoterapie. Na dané téma zazní i ucelená přednáška.

Cílem je prohloubit respekt k očekáváním a potřebám klientů a zamyšlení nad nespokojenostmi a zklamáními. Předběžná osnova:

 1. Perspektiva spokojeného klienta.
 2. Perspektivy nespokojených klientů.
 3. Perspektiva zneužitého klienta.
 4. Nechtěné situace, k nimž dochází v terapii. Nežádoucí vedlejší účinky.
 5. Které kroky psychoterapeuta jsou riskantní a chybné; které jsou naopak žádoucí a z pohledu klienta vítané.

Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. učí na Katedře psychologie FSS MU. Je autorem řady knih, v roce 1990 založil časopis Konfrontace, později přejmenovaný na Psychoterapie. Absolvoval psychodynamický výcvik typu SUR, základní část výcviku v transakční analýze, byl lektorem výcviku (v IPIPAPPu) a v současnosti se věnuje výzkumu nežádoucích dopadů psychologické léčby a pomoci. Lektor se věnuje již řadu let studiu a výzkumu v oblasti negativních dopadů psychoterapie.

Improvizující terapeut

Barbora Krčmářová, Tomáš Andrášik ~ 21. 6.  cena 1100Kč /1300 Kč, 9 – 17 h

Aplikovaná divadelní improvizace nabízí psychoterapeutům inspiraci ve dvou rovinách: 1) jako hlavní či doplňková metoda práce se skupinami a 2) jako nástroj rozvoje terapeutických kompetencí. V sebezkušenostní části prozkoumáme terapeutický potenciál improvizace a rozvoje terapeutických kompetencí, zaměříme se zejména na experiment, kontakt a dialog. V teoretické části se dotkneme ukotvení improvizace v psychoterapeutické práci, zejména v Gestalt modalitě a přehledu aktuálních výzkumů mapujících toto téma.

Tomáš Andrášik, psychoterapeut, absolvent INSTEPu, člen ČAP.

Barbora Krčmářová, psychoterapeutka a krizová interventka, absolventka IVGT, členka ČAP.

Tomáš a Barbora jsou aktivní improvizátoři a psychoterapeuti, kteří v posledních dvou letech spolupracují na mapování výzkumů, psaní odborných publikací a vytváření metodologie pro využití improvizace v psychoterapii.

Transsexualita, poruchy pohlavní identity v dětství a dospívání

MUDr. Hana Fifková ~ 20. 10. 2022, cena 1100kč / 1300 Kč, 9 – 16 h

Transsexualita je vrozená závažná porucha, v rámci které se člověk biologicky jednoho pohlaví cítí být psychicky příslušníkem pohlaví druhého. Etiologie, diagnostika a léčba dospělých transsexuálních klientů. Rodová nekonformnost, rodová dysforie a porucha rodové identity v dětství a dospívání – diagnostika a možnosti intervencí. Transsexualita a nové společenské trendy, kontroverze. Beseda s transsexuálními klienty.

MUDr. Hana Fifková je sexuoložka a psychoterapeutka.

GESTALT Theatre Therapy

DIEGO MARIN ~ 4. – 6. 11. 2022, cena 3900 KČ

Terapeutický přístup původem ze Španělska spojuje dohromady Gestalt terapii a divadelní techniky vycházející z přístupu K. Stanislavského a L. Strasberga. Jedná se o expresivní terapii využívající především divadelní a pohybové techniky. Během workshopu, který proběhne prožitkovou formou, se účastníci seznámí se základními principy Gestalt Theatre Therapy, která je výborným nástrojem pro práci se skupinami a její techniky jsou využitelné i v individuální terapii. Gestalt Theatre Therapy se zaměřuje na proces rozšíření sebeuvědomění skrze pohyb, tělesnost, dramaterapeutické techniky jako jsou improvizace, budování a proměna charakterů či rolové hry. Odehrávající se fiktivní a divadelní dění se prostřednictvím improvizace znovu propojuje s emocionální pamětí, umožňuje přístup k osobním zkušenostem, přičemž dochází k rozšíření sebeuvědomění a vzniká možnost integrovat a uzavřít nedokončené záležitosti.

Lektor: Diego Marín (Španělsko)

Diego je certifikovaný Gestalt terapeut a lektor psychoterapie ze Španělska pracující se skupinami i individuálními klienty. V současné době facilituje skupiny Gestalt Theatre Therapy v pěti městech ve Španělsku. Mimo terapii má bohaté zkušenosti se sociálně orientovanými paradivadelními systémy, v neformálním vzdělávání a práci se skupinami.

Místo: Brno (SVČ Lužánky, Lidická 50) Přihlášky a informace: na webu
Organizuje: Zázemí – terapeutické centrum, z. s. ve spolupráci s INSTEP Academy
Pracovním jazykem workshopu je angličtina, s možností překladu dle potřeby.
Formulář na přihlášení: https://forms.gle/JsMfgoVh7XAkip6t6

Trauma a traumatická krize  – on line (SEMINÁŘ OBSAZEN!)

PhDr. Yvonna Lucká ~ 15. 11. 2022 cena 1000/1200 Kč, 9 – 16 h

Přední česká psychoterapeutka, která se dlouhodobě věnuje práci s traumatem, Vás uvede do konceptů a myšlenek, které jsou s tímto tématem spojené.

Psychoterapie traumatu (SEMINÁŘ OBSAZEN!)

Mgr. Petr Odstrčil ~ 23. 11.  2022 , cena 1100/1300 Kč,  9 – 16 h

V semináři vymezíme základní pojmy a teoretické rámce, ujasníme mechanismus vzniku situační i vývojové traumatizace a projdeme možné přístupy k problematice.

Budou zde zmíněny aktuální přístupy k léčbě traumatu, také zde bude prostor pro otázky z praxe, kazuistické části, krátká praktická cvičení a vzájemné sdílení zkušeností.

Na závěr se zastavíme u toho, jak téma traumatu dopadá na nás v roli psychoterapeuta a jak o sebe můžeme v těchto situacích dobře pečovat.

Téma traumatu budeme nahlížet převážně z integrativní psychoterapeutické perspektivy.

Petr Odstrčil je psychoterapeut a lektor psychoterapie, www.petrodstrcil.eu

Mindfulness

PhDr. Nina Schautová ~ 2. 12 2022, cena 1100kč/1300 Kč, 9 – 16 h

Mindfulness je dnes hodně skloňované téma, jenže co to vlastně mindfulness je? Pod pojmem mindfulness, neboli všímavost, se ukrývá ledacos, od moderního systematického tréninku založeného na prastarých meditačních praktikách, přes každodenní praxi jogínů a meditátorů, až po New Age a různé léčitelské praxe. Tento workshop se zaměří na uchopení mindfulness pro praxi terapeuta. Budeme pracovat sebezkušenostně, vyzkoušíme si různorodé meditační a jiné techniky na podporu všímavosti. Budeme společně hledat odpovědi na tyto základní otázky: 1) jak využít mindfulness pro klienta v terapeutické praxi, 2) kam můžu klienty odkázat, kdo je indikován pro trénink všímavosti, a 3) jak využít mindfulness pro sebe – terapeuta – jako součást mé terapeutické praxe?

Workshop je vhodný pro všechny, bez ohledu na míru zkušenosti či nezkušenosti s mindfulness praktikami.

Nina Schautová je Gestalt terapeut, spolupracuje s IVGT a INSTEP, dlouhodobě se věnuje józe a meditaci.

Úvod do Biosyntesy

PhDr. Barbora Janečková ~ 6. 9. 2022, cena 1100kč /1300 Kč, 9 – 16 h, Na Míčance 32, Praha 6

Biosyntéza je celostní přístup v somatické psychoterapii. K základním východiskům, se kterými pracuje, patří provázanost a vzájemné zrcadlení psychických a tělesných procesů. Zakladatel biosyntézy, David Boadella, je jedním z průkopníků a hlavních představitelů práce s tělem v psychoterapii. Svou metodu přes 30 let rozvíjí a v současné době dále pokračuje v rozšiřování spektra jejích praktických aplikací.

Jak název metody napovídá, biosyntéza klade důraz na integraci životních procesů, a to tělesného (pohybového) spolu s prožitkovým (emocionálním) a mentálním. Biosyntéza využívá při práci s klienty procesuální přístup; vychází z vnitřních signálů a pohybových projevů klienta, na které navazuje a specifickými technikami je rozvíjí. V centru této formy terapie vždy stojí potřeby klienta, respekt k jeho individuálním odlišnostem i jedinečným vnitřním zdrojům.

Barbora Janečková je klinická psycholožka a psychoterapeutka. Spoluzakladatelka Českého Institutu Biosyntézy.

Základy Neurověd pro psychoterapeuty

Kristýna Drozdová, Michal Razska ~ 20. 1. 2023 9 – 16 h cena 1100 Kč / 1300 Kč

Během posledních desetiletí postupně dochází ke sbližování jednotlivých psychoterapeutických proudů. Významnou inspirací a integrujícím prvkem je neurověda a její výzkumné poznatky o fungování lidského mozku. Afektivní a sociální neurovědy rozkrývají emoční regulaci u deprese a úzkosti s ohledem na neuroanatomické a neurofyziologické děje a mohou být tak obohacením každodenní terapeutické praxe. Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s jednotlivými mozkovými strukturami, jejich funkcemi a postupně přejít k vykreslení fungování mozku napříč rlůznými duševními poruchami

MUDr. Mgr. Kristýna Drozdová, Ph.D. – Psychiatrická ambulance Jihlava , Mudr. Michal Raszka, psychiatr a psychoterapeut.

Existenciální psychoterapie aneb zamyšlení nad filosofickými východisky psychoterapie

Stav a podoby fenomenologie v současné humanisticky orientované psychoterapii

PhDr. Václav Schmidt ~ 13. 10. 2022,  cena 1100/1300 Kč

„Má-li existovat nějaká cesta k lepšímu, pak vyžaduje přímý pohled na to nejhorší“, řekl v jedné ze svých poznámek Thomas Hardy. Psychoterapeuti většinou dělají to, co dělají i ostatní profesionálové v pomáhání – vyhýbají se fenoménu konce existence. Pokud se ale při prozkoumávání úzkosti nespokojíme s nalezením „vysvětlitelného strachu z něčeho“ a zkoumáme dále, dostaneme se často k úzkosti existenciální. To může paradoxně otevřít nový prostor pro život a růst tam, kde bychom jinak usilovali pouze o adaptaci na životní situaci. Seminář se pokouší uchopit existenciální témata ve filosofické, kulturní, historické psychoterapeutické perspektivě, seznamuje účastníky s přístupy, které se existenciálními tématy zabývají a mapuje možnosti, jak se k těmto tématům vztáhnout v rovině teoretické i praktické, profesní.

Sny naživo (SEMINÁŘ OBSAZEN!)

PhDr. Martin Jára ~ 6. 12. 2022 – Cena 1100/1300kč, 9 – 16 h 

Workshop se zaměřuje na práci se sny v aranžmá „teď a tady“, ať už v individuální i skupinové terapii. Na semináři převažuje zážitkové učení, ale své místo zde má i přednáška, diskuse a intervize.Účastníci semináře získají: přehled o možných přístupech ke snění a ke snům (od Freuda po šamany); informace o metodách práce se sny v Gestalt terapii a osobní zkušenost s nimi; zážitky se svými sny a sny ostatních členů skupiny.

Martin Jára, Gestalt supervizor s certifikací EAGT (Evropské asociace pro Gestalt terapii) a ČAP

Právo pro psychoterapeuty

Mgr. Alena Hájková, 8. 11. 2022, cena 600/800Kč, 9 – 13hod

Zvu Vás k seznámení se s právním prostorem neoddělitelně spjatým s výkonem práce psychoterapeuta v doprovodu právníka.
Sejdeme se nad tématem právních povinností psychoterapeuta jako odborníka, podnikatele i souvisejících s prostředím, v němž je psychoterapie poskytována. Podle domluvy necháme prostor pro Vaše dotazy z praxe a diskuzi k nalezení odpovědí na ně. Těším se na setkání.

Mgr. Alena Hájková je advokátka, spolupracuje z Českou asociací pro psychoterapii

 

>>> PŘIHLAŠUJTE SE ZDE <<<