Semináře Instep Academy 2018

I v novém roce vám opět nabízíme volný cyklus seminářů pro sympatizanty Gestaltu a integrativní psychoterapie. Prohlédněte si lákavou nabídku a přihlašujte se pomocí tohoto formuláře. Přečtěte si také organizační info (viz níže).

Organizační informace:Instep Akademy hlavička

Místo: není-li uvedeno jinak pak centrum Alivio, Badeniho 1, v Praze 6, nedaleko metra Hradčanská. www.aliviocentrum.cz

Čas: od 9–16 (7 výukových hodin)

Cena:  pro studenty či absolventy výcviku Instep,  IVGT a  SUR 900/1000 Kč, pro další zájemce 1200 Kč. Cena semináře je uvedena u anotace. Číslo účtu:  3391371389/0800, faktury vystavujeme na požádání.

Počet účastníků: minimálně 12, maximálně 25

Přihlášky:
1. přihlaste se v rezervačním formuláři
2. přihláška se stává platnou po zaplacení celkové částky

Otázky & nejasnosti:

  • technické a administrativní s Katkou Drahotovou: katerina.dd@seznam.cz
  • odborné pak s Jirkou Drahotou: drahota@centrum.cz

www.jirkadrahota.cz & www.katkadrahotova.cz

 

Nabídka akcí:

POZOR: Seminář „Trauma a traumatická krize“ je JIŽ OBSAZEN!!! (přijímáme pouze náhradníky)

Psychoterapeutický management

Martin Jára ~ 27. 2. cena 1000kč

Psychoterapeutická praxe nepřináší jen lovení perel ze dna duše, ale také řadu úplně pozemských situací. Jejich řešení přitom může průběh psychoterapie významně ovlivnit…

Jak prezentovat svoje služby? Jaký prostor zvolit a jak jej uspořádat? Kolik minut má trvat sezení? Jak stanovit cenu? Co nezapomenout říct na prvním sezení? A co na posledním? Co všechno patří do terapeutického kontraktu? A co do dokumentace?

Seminář, který je určen zejména začínajícím terapeutům (ale i zvědavým praktikům), poskytne tipy pro řízení psychoterapeutické praxe. Účastníci si zažijí přednášku, cvičení a nácviky a také společnou diskusi.

Martin Jára je Gestalt terapeut, zakládající člen IVGT a INSTEP, lektor psychoterapie
www.martinjara.cz

 

Existenciální psychoterapie / Psychoanalýza pro Gestaltterapeuty

Václav Schmidt ~ Jiří Jakubů ~ 28.3. Cena 1000 / 1200 Kč

Existenciální psychoterapie

„Má-li existovat nějaká cesta k lepšímu, pak vyžaduje přímý pohled na to nejhorší“, řekl v jedné ze svých poznámek Thomas Hardy. Psychoterapeuti většinou dělají to, co dělají i ostatní profesionálové v pomáhání – vyhýbají se fenoménu konce existence. Pokud se ale při prozkoumávání úzkosti nespokojíme s nalezením „vysvětlitelného strachu z něčeho“ a zkoumáme dále, dostaneme se často k úzkosti existenciální. To může paradoxně otevřít nový prostor pro život a růst tam, kde bychom jinak usilovali pouze o adaptaci na životní situaci.

Seminář se pokouší uchopit existenciální témata ve filosofické, kulturní, historické a psychoterapeutické perspektivě, seznamuje účastníky s přístupy, které se existenciálními tématy zabývají, a mapuje možnosti, jak se k těmto tématům vztáhnout v rovině teoretické i praktické, profesní.

Václav Schmidt je psychoterapeut, trenér, supervizor, např. v Instepu ~ www.instepweb.cz

Psychoanalýza pro Gestalt terapeuty

Gestalt terapie vznikla kritickým vymezením se vůči psychoanalýze, s níž má ovšem svou historickou a zčásti i teoretickou spojitost. Gestalt dnes jistě není pouze tím, čím byl před 50 lety. Také psychoanalýza se vyvíjí. Může však současná psychoanalýza inspirovat současný Gestalt? Jaké důsledky má objev nevědomé mysli pro dnešní psychoterapeuty a co znamená vykročení z psychologie jedné osoby do vztahového pole, utvářeného setkáním analytika s jeho pacientem?

V semináři si představíme některé koncepty současné psychoanalýzy (i formou kazuistických ukázek), které mohou být využitelné i v Gestalt terapeutickém přístupu.

Jiří Jakubů je psychoanalytik, supervizor a přítel české Gestalt terapie ~ www.cetera.cz

 

Terapie hrou / Ceremonie a rituály

Alžběta Michalová ~ Jirka Drahota ~ 25. 4. cena 1000kč/ 1200kč

Terapie hrou

Workshop se zabývá specifiky terapeutické práce s dětmi a adolescenty v Gestalt modalitě. Terapeut prostřednictvím hry podporuje děti v uvědomování a vyjadřování jejich potřeb. Hlavním nástrojem je dialogický vztah při činnosti, která je dětem nejpřirozenější — hra. Využívá pískoviště (tzv. Sand Tray), malování, modelování, vyprávění příběhů i běžných her k tomu, aby dětský klient byl v uspokojivém kontaktu se sebou a okolím nebo mohl integrovat zážitky, které jsou zátěžové a verbálně obtížně přístupné.

Účastníci se seznámí s principy terapie hrou, základy práce s pískovištěm a vyzkouší si roli dětského Gestalt terapeuta.

Alžběta Michalová je Gestalt terapeutka z IVGT, které dlouhodobě pracují s dětmi. Společně s Felicií Caroll pořádají postgraduální výcvik v dětské psychoterapii.
www.deti-psychoterapie.cz a www.detsky-psycholog.cz

Ceremonie a rituály

Ceremonie v komunitách a skupinách. Ceremonie jako paměťové stopy. Ceremonie jako práce s polem, atmosférou. Ceremonie jako diagnostika pole. Ceremonie jako intervence do sociálního prostoru. Negativní ceremonie. Jak lze ceremonie strukturovat a vytvářet. Teoretické inspirace od Marcea Eliadeho, evolučních biologů, skupinových psychoanalytiků. A pár kazuistik. Rád se s Vámi podělím o své myšlenky a zkušenosti.

Jiří Drahota je Gestalt terapeut, trenér a supervizor, lektor psychoterapie v IVGT a v Instepu, www.jirkadrahota.cz

 

Základy Neurověd pro psychoterapeuty

Michaela Viktorinová, Kristýna Drozdová ~ 11. 5. ~ od 9–16 hod, cena 1000 Kč / 1200kč

Během posledních desetiletí postupně dochází ke sbližování jednotlivých psychoterapeutických proudů. Významnou inspirací a integrujícím prvkem je neurověda a její výzkumné poznatky o fungování lidského mozku. Afektivní a sociální neurovědy rozkrývají emoční regulaci u deprese a úzkosti s ohledem na neuroanatomické a neurofyziologické děje a mohou být tak obohacením každodenní terapeutické praxe. Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s jednotlivými mozkovými strukturami, jejich funkcemi a postupně přejít k vykreslení fungování mozku napříč rlůznými duševními poruchami.

Mgr. Michaela Viktorinová, MSc. Národní ústav duševního zdraví

MUDr. Mgr. Kristýna Drozdová, Ph.D. – Psychiatrická ambulance Jihlava

 

Bodyterapie

RNDr. Květa Palusková – 19.6.

Psychoterapie zaměřená na tělo a biodynamika.

Tuto psychoterapii vyvinul Wilhelm Reich, žák Sigmunda Freuda. Reich spojil Freudovu psychoanalysu s prací zaměřenou na tělo a umožnil tím léčit duševní poruchy a jejich tělesné projevy jako jeden celek. Základní Reichova myšlenka zní: mezi psychikou a tělem, mezi napětím svalů, držením těla a strukturou charakteru člověka existuje funkcionální vztah. Jak v psychice, tak i v těle se odrážejí životní zkušenosti a zážitky člověka, včetně všech porážek a duševních zranění. Prací s tělem se proto nechají léčit mnohé duševní a psychosomatické poruchy.

RNDr. Květa Palusková – nar. 1943, vystudovala přírodní vědy na universitách v Praze a v Hamburku. Při studiu přírodních věd se seznámila s pracemi W. Reicha a to ji posléze přivedlo k psychoterapii. Absolvovala výcvik v biodynamické psychologii a psychoterapii a je držitelem německé státní zkoušky, umožňující vykonávat psychoterapii jako „heilpraktiker“. V letech 1993 až 2005 se věnovala individuální i skupinové terapii v Hamburku, od roku 2005 rovněž v Praze. Od roku 2003 působí rovněž jako výcviková lektorka ve výcvicích biodynamické psychoterapie v České Republice a jako lektorka dalších kurzů z oblasti psychoterapie zaměřené na tělo a poruch příjmu potravy.

 

Psychiatrie pro psychoterapeuty

Elen Křivková ~ 20. 9. cena 900kč

Základní psychiatrická kuchařka obecné psychiatrie, psychiatrická terminologie a diagnostické kategorie (deprese, mánie, úzkosti, bludy, halucinace, dezorientace, anhedonie atd.) Současný diagnostický systém a jeho propojení s psychoterapií, indikace, specifika, limity a nebezpečí psychoterapie u vážných duševních poruch.

Kombinace psychoterapie a farmakologie. Zásady a úskalí spolupráce a komunikace psychoterapeuta a psychiatra. Vliv psychofarmak na terapeutický proces.

Elen Křivková je psychiatr, psychoterapeut a supervizor v integrativních a Gestalt terapeutických školách, např. v IVGT, Gestalt Studia či Instep ~ www.gestaltstudia.cz

 

Psychosomatika zaostřeno na reprodukci

Majka Pečená ~ 15. 10. 9 – 17h ,cena 1000,- / 1200

Seminář Vás je seznámení s psychosomatickými koncepcemi a postup práce při odhalování bio-psycho-sociálních souvislostí a hledání příčin, které jsou spouštěčem zdravotních potíží.

Marie Pečená je učitelka terapie v dynamických, integrativních a Gestalt terapeutických školách. Je také přední postavou české hypnoterapie. Věnuje se koučinku a profesním tréninkům v komerčním prostoru.

 

Rodinná Gestaltterapie

Jan Knop ~ 17.10. cena 1000kč / 1200 kč

Východiskem pro práci s rodinou a i partnerským vztahem je systémové paradigma. Předpokladem je, že jakýkoliv systém má tendenci k růstu a k vytvoření nejlepšího možného tvaru. Každý prvek v systému ovlivňuje celý systém (východisko je tedy stejné jako v případě dynamického pole). Při práci s rodinou je důležité respektovat, že rodina zahrnuje dva subsystémy a má své životní cykly. Rodina je zároveň součástí většího společenství — širší rodiny a širšího společenství. Při práci s rodinou je nutné být zúčastněným pozorovatelem celého systému, sledovat jeho interakční vzorce, projasňovat je, dokončovat a napomáhat růstu celého systému.

Nabízím málo teorie, něco ukázek a také praktického nácviku práce s rodinou resp. partnerským vztahem.

Jan Knop je hlavní supervizor IVGT, člen týmu Střediska komplexní terapie v Liberci.
www.sktlib.cz

 

Terapeutický vztah podle Gestaltu: základní principy

Martin Jára a Pavla Stibůrková ~ 2. 11. cena 1000kč / 1200kč

V současné psychoterapii panuje shoda, že vztah je klíčovým léčebným faktorem. Různé terapeutické školy ovšem zdůrazňují jeho různé stránky. Gestalt terapie se na pozadí teorie pole zaměřuje na dialog teď a tady. Dialogické pojetí terapeutického vztahu přiblíží jak teorie, tak i řada cvičení. Zvláštní pozornost bude věnována vývoji a proměnám terapeutického vztahu v čase.

Mgr. Pavla Stibůrková, psychoterapeutka na Psychosomatické klinice

PhDr. Martin Jára viz výše

 

Trauma a traumatická krize

Yvonna Lucká ~ 13. 11. cena 1000/1200 kč

Přední česká psychoterapeutka, která se dlouhodobě věnuje práci s traumatem, Vás uvede do konceptů a myšlenek, které jsou s tímto tématem spojené.

POZOR: Seminář „Trauma a traumatická krize“ je JIŽ OBSAZEN!!! (přijímáme pouze náhradníky)

 

Gestalt Theatre Therapy

Diego Marín- 16. -18. 11. – Brno

Terapeutický přístup původem ze Španělska spojuje dohromady Gestalt terapii a Stanislavského „Living Theatre“. Jedná se o expresivní terapii využívající především divadelní a pohybové techniky. Během workshopu, který proběhne prožitkovou formou, se účastníci seznámí se základními principy Gestalt Theatre Therapy, která je výborným nástrojem pro práci se skupinami a její techniky jsou využitelné i v individuální terapii. Gestalt Theatre Therapy se zaměřuje na proces rozšíření sebeuvědomění skrze pohyb, tělesnost, dramaterapeutické techniky jako jsou improvizace, budování a proměna charakterů či rolové hry. Odehrávající se fiktivní a divadelní dění se prostřednictvím improvizace znovu propojuje s emocionální pamětí, umožňuje přístup k osobním zkušenostem, přičemž dochází k rozšíření sebeuvědomění a vzniká možnost integrovat a uzavřít nedokončené záležitosti.

Lektor: Diego Marín (Španělsko)

Diego je certifikovaný Gestalt terapeut a lektor psychoterapie ze Španělska pracující se skupinami i individuálními klienty. V současné době facilituje skupiny Gestalt Theatre Therapy v pěti městech ve Španělsku. Mimo terapii má bohaté zkušenosti se sociálně orientovanými paradivadelními systémy, v neformálním vzdělávání a práci se skupinami.

Termín: 16. – 18. listopadu 2018 / 18 hodin workshopu (začátek v pátek krátce po obědě)

Cena: 3400 Kč

Místo: Brno (bude upřesněno na podzim 2018)

Počet účastníků: max. 18

Přihlášky a otázky směřujte na: Tomáš Andrášik andrasikt@gmail.com

Organizuje: Gestalt stream s.r.o. –  www.gestalt-stream.cz

Pracovním jazykem workshopu je angličtina, s možností překladu některých pasáží workshopu.

 

Supervizní víkend

Stáňa Dudová a Jirka Drahota ~ 7. – 8. 12. ~1 400 Kč

11 hodin intenzivní supervizní nakládačky pro ty, kteří potřebují dohnat supervizní hodiny v IVGT a Instepu nebo pro ty, kteří se chtějí potěšit a udivit rozmanitostí příběhů klientů. V pátek od 18 do 21. V sobotu od 9 do 18.

Stáňa Dudová je Gestalt terapeutka, např. na Psychosomatické klinice, lektorka psychoterapie, např. v institutu Gestalt Studia, supervizorka.
http://www.gestaltstudia.cz/judr-phdr-stanislava-dudova

Jiří Drahota viz výše

 

Sny naživo

Martin Jára ~ 11. 12. Cena 1000/1200kč

Workshop se zaměřuje na práci se sny v aranžmá „teď a tady“, ať už v individuální i skupinové terapii. Na semináři převažuje zážitkové učení, ale své místo zde má i přednáška, diskuse a intervize.

Účastníci semináře získají: přehled o možných přístupech ke snění a ke snům (od Freuda po šamany); informace o metodách práce se sny v Gestalt terapii a osobní zkušenost s nimi; zážitky se svými sny a sny ostatních členů skupiny.  Martin Jára viz výše

 

Vybrali jste si? Neváhejte a pošlete nám přihlášku, než bude plno.