About admin

Posts by admin:

Letní škola: Gestalt- Ano! A impro?

Co to bude: čtyřdenní intenzivní (sebe)zkušenostní dílna prostřednictvím aplikované improvizace, celkem 28 hodin společné práce

Kdy a kde: 19. – 22. 7. 2023, co.labs, Kounicova 22, Brno

Pro koho: Gestalt terapeuty/tky a studenty Gestalt výcviků s relevantní zkušeností v práci s klienty, kterou mohou reflektovat. Kolegyně/kolegové z jiných směrů jsou vítáni.

Za kolik: EARLY BIRDS cena 6800 Kč (do 30.4. 2023), standardní cena 7800 Kč

Povedou: Tomáš Andrášik, Bára Krčmářová, Ondřej Ženka

Přihlášky: zde

Akci pořádá IVGT. Administrativní podporu a fakturaci zajišťuje Zázemí – terapeutické centrum, z.s.

Více zde:zde

 

Semináře Instep Akademie 2023

Instep Akademie 2023

Akademie pro terapeuty v rozletu

Technické a administrativní s Katkou Drahotovou: katerina.dd@seznam.cz, tel: 607 959 849

 

Organizační informace:

Místo: Pod Marjánkou 1675/41, Praha 6 – Břevnov. INDEPT
Čas: Od 9 do 16 hodin (7 výukových hodin)
Cena: pro studenty výcviků INSTEP, IVGT, SUR 1100kč, pro ostatní zájemce 1300kč. Cena semináře je také uvedena u anotace.
Číslo účtu: 3391371389/0800, fakturu rádi vystavíme na požádání.
Počet účastníků minimálně 15, maximálně 25.
Přihlášky:
1. Přihlaste se prosím v rezervačním formuláři v rezervačním formuláři.
2. Zaznamenejte si do diáře, na které semináře jste se přihlásili.
3. Vždy měsíc před seminářem se Vám ozvu s informacemi o platbě a místě.
4. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, prosím dejte včas vědět, abychom mohli oslovit náhradníky.
5. Storno poplatky:
• Po uplynutí termínu splatnosti v případě odhlášení je nutno zaplatit polovinu částky.
• Odhlášení v týdnu, kdy se seminář koná, je nutno zaplatit celou částku.
Otázky a nejasnosti:
Odborné s Jirkou Drahotou: drahota@centrum.cz

 

Sexualita v Psychoterapii
PhDr. Martina Venglářová- 10. 3. 2023, cena 1100/1300 Kč, 9 do 16h

Partnerské vztahy včetně sexuality jsou jednou ze základních součástí terapeutické praxe. Seminář je vstupem do problematiky sexuálních problémů a poruch. Cílem je získat základní orientaci v této problematice, informace o možnostech léčby a vhodných strategiích práce s klienty.
Sexuální dysfunkce, problémy v sexuálním soužití, párová a individuální terapie. Medicínský pohled na sexuální dysfunkce, multioborový přístup.
Atypické sexuální potřeby. Deviantní sexuální preference, pomoc s přijetím sexuálního chování, adaptivní sexuální chování. Rizika delikvence.
Následky sexuální traumatizace v sexuálním životě.
V závěru semináře se budeme věnovat diskusi o konkrétních zkušenostech z praxe posluchačů.
Lektorka působí jako psychoterapeut v rámci sexuologie od r. 2001, v oblastech sexuologické ambulance (GONA Praha), poraden a sexuologického oddělení PN Bohnice. Ve své praxi se věnuje psychoanalytické psychoterapii včetně dlouhodobé léčby sexuálních poruch. Informace na www.venglarova.cz

ÚVOD DO PESSO BOYDEN SYSTÉM PSYCHOMOTOR
MGR. PETR ODSTRČIL – 12.4.2023, CENA 1100/1300 KČ, 9 DO 16H

PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor) je původní psychoterapeutická metoda vytvořená manželi Albertem Pessem a Dianou Boyden. V této metodě se spojují psychoanalytické a na rodinu orientované principy s přístupem zaměřeným na tělo. PBSP nabízí klientovi příležitost objevit nevyřešené konflikty z minulosti a zabývat se jimi nejen verbálně, ale také v rámci tělového prožitku. Metoda je určena k sebepoznávání, vyrovnávání se s osobní historií, nacházení hlubšího smyslu a radosti v životě.
V semináři zazní stručný přehled teoretických rámců metody a možnosti jejího využití v praxi. Zážitkovou formou nabídneme některá přípravná cvičení a ukázky praktické práce. Bude zde dostatek prostoru pro diskuse, kladení otázek a sdílení osobní zkušenosti.
Petr Odstrčil je psychoterapeut a lektor psychoterapie, www.petrodstrcil.eu
Trauma a jeho následky – terapeutický přístup založený na somatickém a symbolickém fokusování.
PhDr. Leona Jochmannová, Ph.D. termín bude upřesněn cena 1100Kč / 1300Kč, 9 – 16h
Seminář nabízí teorii a praxi terapie následků traumatu. Pojmenovány budou nejčastější symptomy, se kterými se můžeme setkat v terapeutické praxi a v souvislosti s terapeutickými postupy budou rozlišovány jednotlivé formy i kategorie traumatizace. Specifický zřetel bude kladen na nejčastější chyby při terapii traumatu a odlišnosti při práci s dětmi. Lektorka ve svém konceptu integruje propojení mysli-emocí-symbolizace a somatických vjemů (pocitů), základem jsou metody vycházející ze Somatic Experiencing®, focusingu, senzomotorické psychoterapie, Satiterapie, Katatymně orientované psychoterapie a dalších směrů.

Leona Jochmannová, klinická psycholožka a supervizorka, profesně působí v soukromé klinické praxi a na katedře psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorkou / spoluautorkou knih: Trauma u dětí; Dítě traumatizované v blízkých vztazích; Praxe dlouhodobých poradenských a seberozvojových skupin; Psychologie zdraví a dalších odborných textů.

ÚVOD DO BIOSYNTESY
PHDR. BARBORA JANEČKOVÁ – 10.5.2023 CENA 1100KČ /1300 KČ, 9 – 16H
NA MÍČANCE 32, PRAHA 6

Biosyntéza je celostní přístup v somatické psychoterapii. K základním východiskům, se kterými pracuje, patří provázanost a vzájemné zrcadlení psychických a tělesných procesů. Zakladatel biosyntézy, David Boadella, je jedním z průkopníků a hlavních představitelů práce s tělem v psychoterapii. Svou metodu přes 30 let rozvíjí a v současné době dále pokračuje v rozšiřování spektra jejích praktických aplikací.
Jak název metody napovídá, biosyntéza klade důraz na integraci životních procesů, a to tělesného (pohybového) spolu s prožitkovým (emocionálním) a mentálním. Biosyntéza využívá při práci s klienty procesuální přístup; vychází z vnitřních signálů a pohybových projevů klienta, na které navazuje a specifickými technikami je rozvíjí. V centru této formy terapie vždy stojí potřeby klienta, respekt k jeho individuálním odlišnostem i jedinečným vnitřním zdrojům.
Barbora Janečková je klinická psycholožka a psychoterapeutka. Spoluzakladatelka Českého Institutu Biosyntézy.

Transsexualita, poruchy pohlavní identity v dětství a dospívání
MUDr. Hana Fifková, 12.6.2023 – cena 1100kč / 1300 Kč, od 9 do 16 h

Transsexualita je vrozená závažná porucha, v rámci které se člověk biologicky jednoho pohlaví cítí být psychicky příslušníkem pohlaví druhého. Etiologie, diagnostika a léčba dospělých transsexuálních klientů. Rodová nekonformnost, rodová dysforie a porucha rodové identity v dětství a dospívání – diagnostika a možnosti intervencí. Transsexualita a nové společenské trendy, kontroverze. Beseda s transsexuálními klienty.
MUDr. Hana Fifková je sexuoložka a psychoterapeutka.

 

Psychoterapie z pohledu klientů: co jim pomáhá a s čím bývají nespokojeni.
PhDr. Zbyněk Vybíral , Ph.D. 14. 6. 2023,cena 1100Kč, /1300kč, 9 – 16h

Mnoho klientů buď ukončuje psychologickou léčbu předčasně nebo vyjadřují nespokojenost s jejím vedením. Něco se ve výcvicích (a nejen tam) zanedbává?
Na workshopu zazní řada poznatků získaných na základě rozsáhlé meta-analýzy současné výzkumné literatury – a také poznatků získaných z rozhovorů, ze sociálních sítí a dalších zdrojů. Prezentovány budou nejméně dvě kazuistiky a několik desítek fragmentárních perspektiv klientů. Ve workshopu jsou účastníky vedeni k diskusi o nepříjemných (nechtěných) situacích v psychoterapii a o nežádoucích následcích psychoterapie. Na dané téma zazní i ucelená přednáška.
Cílem je prohloubit respekt k očekáváním a potřebám klientů a zamyšlení nad nespokojenostmi a zklamáními. Předběžná osnova:
1 Perspektiva spokojeného klienta.
2 Perspektivy nespokojených klientů.
3 Perspektiva zneužitého klienta.
4 Nechtěné situace, k nimž dochází v terapii. Nežádoucí vedlejší účinky.
5 Které kroky psychoterapeuta jsou riskantní a chybné; které jsou naopak žádoucí a z pohledu klienta vítané.

Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. učí na Katedře psychologie FSS MU. Je autorem řady knih, v roce 1990 založil časopis Konfrontace, později přejmenovaný na Psychoterapie. Absolvoval psychodynamický výcvik typu SUR, základní část výcviku v transakční analýze, byl lektorem výcviku (v IPIPAPPu) a v současnosti se věnuje výzkumu nežádoucích dopadů psychologické léčby a pomoci. Lektor se věnuje již řadu let studiu a výzkumu v oblasti negativních dopadů psychoterapie.

Psychoterapie traumatu – obsazeno
Mgr. Petr Odstrčil – 20.9.2023 , cena 1100/1300 Kč, 9 – 16h

V semináři vymezíme základní pojmy a teoretické rámce, ujasníme mechanismus vzniku situační i vývojové traumatizace a projdeme možné přístupy k problematice.
Budou zde zmíněny aktuální přístupy k léčbě traumatu, také zde bude prostor pro otázky z praxe, kazuistické části, krátká praktická cvičení a vzájemné sdílení zkušeností.
Na závěr se zastavíme u toho, jak téma traumatu dopadá na nás v roli psychoterapeuta a jak o sebe můžeme v těchto situacích dobře pečovat.
Téma traumatu budeme nahlížet převážně z integrativní psychoterapeutické perspektivy.
Petr Odstrčil je psychoterapeut a lektor psychoterapie, www.petrodstrcil.eu

Rodinná Gestaltterapie
PhDr. Jan Knop ~ 12. 10. 2023, cena 1100kč / 1300 Kč, 9 -16h

Východiskem pro práci s rodinou a i partnerským vztahem je systémové paradigma. Předpokladem je, že jakýkoliv systém má tendenci k růstu a k vytvoření nejlepšího možného tvaru. Každý prvek v systému ovlivňuje celý systém (východisko je tedy stejné jako v případě dynamického pole). Při práci s rodinou je důležité respektovat, že rodina zahrnuje dva subsystémy a má své životní cykly. Rodina je zároveň součástí většího společenství — širší rodiny a širšího společenství. Při práci s rodinou je nutné být zúčastněným pozorovatelem celého systému, sledovat jeho interakční vzorce, projasňovat je, dokončovat a napomáhat růstu celého systému.Nabízím málo teorie, něco ukázek a také praktického nácviku práce s rodinou resp. partnerským vztahem.
Jan Knop – člen týmu Střediska komplexní terapie v Liberci.

Trauma a jeho následky – terapeutický přístup založený na somatickém a symbolickém fokusování.
PhDr. Leona Jochmannová, Ph.D. – 19.10.2023 cena 1100Kč / 1300Kč, 9 – 16h – obsazeno

Seminář nabízí teorii a praxi terapie následků traumatu. Pojmenovány budou nejčastější symptomy, se kterými se můžeme setkat v terapeutické praxi a v souvislosti s terapeutickými postupy budou rozlišovány jednotlivé formy i kategorie traumatizace. Specifický zřetel bude kladen na nejčastější chyby při terapii traumatu a odlišnosti při práci s dětmi. Lektorka ve svém konceptu integruje propojení mysli-emocí-symbolizace a somatických vjemů (pocitů), základem jsou metody vycházející ze Somatic Experiencing®, focusingu, senzomotorické psychoterapie, Satiterapie, Katatymně orientované psychoterapie a dalších směrů.

Leona Jochmannová, klinická psycholožka a supervizorka, profesně působí v soukromé klinické praxi a na katedře psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorkou / spoluautorkou knih: Trauma u dětí; Dítě traumatizované v blízkých vztazích; Praxe dlouhodobých poradenských a seberozvojových skupin; Psychologie zdraví a dalších odborných textů.

Trauma a traumatická krize – on line
PhDr. Yvonna Lucká ~ 9 . 11. 2023 cena 1000/1200 Kč, 9 – 16h – obsazeno

Přední česká psychoterapeutka, která se dlouhodobě věnuje práci s traumatem, Vás uvede do konceptů a myšlenek, které jsou s tímto tématem spojené.

Improvizující terapeut

Barbora Krčmářová, Tomáš Andrášik, 22. 11. 2023 cena 1100Kč /1300 Kč, 9 – 17 hod

Aplikovaná divadelní improvizace nabízí psychoterapeutům inspiraci ve dvou rovinách: 1) jako hlavní či doplňková metoda práce se skupinami a 2) jako nástroj rozvoje terapeutických kompetencí. V sebezkušenostní části prozkoumáme terapeutický potenciál improvizace a rozvoje terapeutických kompetencí, zaměříme se zejména na experiment, kontakt a dialog. V teoretické části se dotkneme ukotvení improvizace v psychoterapeutické práci, zejména v Gestalt modalitě a přehledu aktuálních výzkumů mapujících toto téma.
Tomáš Andrášik, psychoterapeut, absolvent INSTEPu, člen ČAP.
Barbora Krčmářová, psychoterapeutka a krizová interventka, absolventka IVGT, členka ČAP.
Tomáš a Barbora jsou aktivní improvizátoři a psychoterapeuti, kteří v posledních dvou letech spolupracují na mapování výzkumů, psaní odborných publikací a vytváření metodologie pro využití improvizace v psychoterapii.

Mindfulness
PhDr. Nina Schautová – 23. a 24. 11. cena 2200kč/2600 Kč, 9 – 16h

Mindfulness je dnes hodně skloňované téma, jenže co to vlastně mindfulness je? Pod pojmem mindfulness, neboli všímavost, se ukrývá ledacos, od moderního systematického tréninku založeného na prastarých meditačních praktikách, přes každodenní praxi jogínů a meditátorů, až po New Age a různé léčitelské praxe. Tento workshop se zaměří na uchopení mindfulness pro praxi terapeuta. První den si vyzkoušíme různé meditační a jiné techniky na podporu všímavosti a jejich možné využití pro různé typy klientů v terapii (indikace a kontraindikace). Druhý den budeme všímavě prozkoumávat zákoutí našeho bytí s klientem a jak můžeme svou přítomností s klientem napomáhat či naopak překážet změně. Také se podíváme na to, jak mindfulness využít pro sebepéči nás terapeutů a jak ji zařadit do našeho nabitého programu.
Workshop je vhodný pro všechny, bez ohledu na míru zkušenosti či nezkušenosti s mindfulness praktikami.
Nina Schautová je Gestalt terapeut, spolupracuje s IVGT a INSTEP, dlouhodobě se věnuje józe a meditaci.

Sny naživo
PhDr. Martin Jára ~ 5. 12. 2023 – Cena 1100/1300kč, od 9 do 16h – obsazeno

Workshop se zaměřuje na práci se sny v aranžmá „teď a tady“, ať už v individuální i skupinové terapii. Na semináři převažuje zážitkové učení, ale své místo zde má i přednáška, diskuse a intervize.Účastníci semináře získají: přehled o možných přístupech ke snění a ke snům (od Freuda po šamany); informace o metodách práce se sny v Gestalt terapii a osobní zkušenost s nimi; zážitky se svými sny a sny ostatních členů skupiny.
Martin Jára, Gestalt supervizor s certifikací EAGT (Evropské asociace pro Gestalt terapii) a ČAP

Základy Neurověd pro psychoterapeuty

Kristýna Drozdová, Michal Razska, 9–16 h cena 1100 Kč / 1300 Kč 5.1.2024

Během posledních desetiletí postupně dochází ke sbližování jednotlivých psychoterapeutických proudů. Významnou inspirací a integrujícím prvkem je neurověda a její výzkumné poznatky o fungování lidského mozku. Afektivní a sociální neurovědy rozkrývají emoční regulaci u deprese a úzkosti s ohledem na neuroanatomické a neurofyziologické děje a mohou být tak obohacením každodenní terapeutické praxe. Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s jednotlivými mozkovými strukturami, jejich funkcemi a postupně přejít k vykreslení fungování mozku napříč různými duševními poruchami
MUDr. Mgr. Kristýna Drozdová, Ph.D. – Psychiatrická ambulance Jihlava , MUDr. Michal Raszka, psychiatr a psychoterapeut.

>>> PŘIHLAŠUJTE SE ZDE <<<

Sebezkušenostní a růstová skupina, poznejtese.cz

Uvažujete o dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku a chtěli byste vědět, jak vypadá sebezkušenostní skupina? Vyzkoušet si skupinovou dynamiku na vlastní kůži? Chcete se dozvědět něco sami o sobě? Porozumět svým emocím a lépe je zvládat? Zlepšit vztahy ve svém životě? Okusit si na sobě nabyté teoretické znalosti?

TERMÍN: Listopad 2022–květen/červen 2023

ČAS: čtvrtek 16:00–17:30

MÍSTO Terapeutické centrum Podolí Dvorecké náměstí 2, Praha 4

více zde  WWW.POZNEJTE.SE

 

poznejtese_2022-2023

Kurz rodinné a párové terapie

Kurz je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích, kteří se ve své praxi setkávají s rodinnou a partnerskou problematikou. Celkem 420 hodin prakticky zaměřené výuky v průběhu 3 let. Upřednostňujeme absolventy sebezkušenostních výcviků.

Obsahy kurzu

Indikace párové a rodinné terapie, vybrané přístupy v párové a rodinné terapii, odlišnosti párové a rodinné terapie, děti v rodinné terapii. Speciální témata (např. závislosti) dle zájmu účastníků a skladby skupiny. Kurz je zaměřen na osvojení praktických dovednosti.

Lektorský tým

Vedoucí lektoři: Dr. Jitka Vodňanská, Mgr. Zdeněk Macek
Externí lektoři: Mgr. Jitka Počarovská, Mgr. Jan Hovorka

Důležité termíny

Druhé výběrové setkání proběhne 25.10.2022, úvodní setkání kurzu 6.-8.12.2022.

Podrobné informace a přihláška

https://g-i.cz/krpt