VÝCVIK 2022 – 2028

 

I N S T E P  otevírá 10.běh svého systematického psychoterapeutického výcviku.  Trvá celkem 6 let. Začíná v zimě 2022, končí na podzim 2028 a má celkem čtyři části. Tři z nich – osobní zkušenost, metodologie a metodika a supervize – tvoří interní studium. Paralelně s ním probíhá externí studium. Celkem výcvik obsahuje minimálně 1430 výukových hodin (45 min), z toho 720 interního a 710 externího studia.

Příjem přihlášek jsme již ukončili. Zájemce (M/Ž) o něj odkazujeme na další komunitu, která by se měla otevřít v roce 2024.

KONCEPCE:

Zaměřujeme se na integrativní psychoterapii s tím, že základní metodologii přejímáme z Gestalt terapie. Výcvik má svůj vlastní kompetenční model, který odpovídá standardům Evropské asociace pro psychoterapii, a to včetně dotací pro jednotlivé části vzdělávání (osobní zkušenost, metodologie, supervize).

AKREDITACE / CERTIFIKACE:

Výcvik je certifikován u České asociace pro psychoterapii a akreditován u Evropské asociace pro integrativní psychoterapii (EAIP). Zároveň zajišťujeme i komplexní vzdělávací program v psychoterapii schválený pro zdravotnictví, resp, jsme držiteli akreditace IPVZ.

FINANČNÍ PODMÍNKY:

Cena jedné výcvikové hodiny (45 min čistého času) je 210 Kč. Školné variuje podle počtu hodin v tom kterém roku/ročníku studia (srov. tabulka níže). Za první rok se platí 31.500 Kč, za druhý a třetí potom 33.600 Kč. Čtvrtý (metodologický) rok stojí 29.400, pátý (supervizní) 19.950  a poslední (supervizně kazuistický) 24.150 Kč. Nejsme plátci DPH. V celkové částce nejsou zahrnuty výdaje na pobytové akce. Výše školného se může mírně zvýšit v závislosti na vývoji inflace. Externí formy studia si účastníci výcviku hradí zvlášť.

ABSOLUTORIUM:

Pro absolvování výcviku je třeba zúčastnit se aspoň  80 % programu, a to v každé ze 4 částí. Kdo tuto normu nesplní, dostává osvědčení o počtu absolvovaných hodin. Tyto i jiné formální náležitosti upravuje smlouva o poskytnutí výcviku, kterou INSTEP se svými studenty/studentkami uzavírá v úvodu výcviku.

ADEPTI VÝCVIKU:

Výcvik počítá s dvěma cílovými skupinami / dvěma výcvikovými programy :
1) Pracovníci/ce ve zdravotnictví
2) Pracovníci/ce v sociálním, školském a soukromém sektoru apod.
Oběma poskytujeme záruky v podobě akreditace / certifikace. Vítáni jsou tedy lékaři/lékařky, psychologové/psycholožky, terapeuti/terapeutky, a jiní profesionálové v krizových, komunitních, rodinných aj. centrech, pedagogičtí, sociální a pastorační pracovníci/ce, lektoři/lektorky dramatické výchovy…. všichni zájemci/zájemkyně s medicínským / humanitním vzděláním. Srov. Seznam oborů relevantního pregraduálního vzdělávání na webových stránkách České asociace pro psychoterapii.

PODMÍNKU VSTUPU DO VÝCVIKU:

  1. Věk minimálně 25 let a ukončené VŠ vzdělání, a to na úrovni MUDr. v medicínském a/nebo na úrovni Mgr. v humanitním oboru.
  2. Základní pojem o psychoterapii (uchazeč/ka dokládá texty, které četl/a, a odborné akce, které absolvoval/a).
  3. Přijímací pohovor (uchazeč/ka si ujasňuje svá očekávání a motivy i praktické okolnosti účasti ve výcviku).

Přijímací pohovory se budou konat průběžně do naplnění komunity (30 členů).

Adepti/adeptky budou k pohovorům pozváni na základě žádosti o zařazení do výcviku, která se spolu s krátkým motivačním dopisem (1 A4), přehledem přečtené literatury a absolvovaných akcí, jakož i profesním CV posílá na adresu instep-kancl@seznam.czPřihlášky posílejte do 30.května 2021. Přijímací pohovory se budou konat v létě / na podzim 2021 a nejsou zpoplatněny. Adepti / adeptky dostanou pozvánku via e-mail do konce června t.r..

Termíny 1.ročníku (2022):

Úvodní setkání:  22. ledna (Praha)
Úvodní skupinový víkend:  18. – 20. března (Praha)
1 komunitní setkání: 7. – 12. června (Adršpach)
Propedeutický seminář: 1.- 3. září (Praha)
2.komunitní setkání: 1. – 6. listopadu (Adršpach)

Stručný popis výcviku:

  1. ČÁST VÝCVIKU: OSOBNÍ ZKUŠENOST + METODOLOGICKÁ PRŮPRAVA 3 roky

Rozsah: 3 roky, respektive 1 úvodní setkání, 1 úvodní víkend a 6 pětidenních komunitních setkání a 7 propedeutických seminářů. Celkem tato část 330 hodin osobní zkušenosti a 140 hodin metodologické průpravy, celkem tedy 470 výukových hodin.

Struktura: Nejdříve proběhne úvodní setkání, kde se studenti/studentky (dále jen studenti) seznámí s výcvikem a rozdělí se do skupin. Pak následuje první skupinový víkend a po něm i úvodní propedeutický seminář. V témže (prvním) roce proběhnou i dvě výjezdová komunitní setkání (úterý – neděle) s důrazem na osobní proces. V následujících dvou letech bude výcvik obsahovat vždy 3 propedeutické semináře a dvě komunitní setkání. Na závěr této části studenti píší reflexi svého procesu.

Tým: Komunitu vede Jiří Drahota, lektorské dvojice tvoří Václav Schmidt a Alžběta Michalová a Barbora Hrdličková a Petr Hudlička. Propedeutiku zajišťuje ve spolupráci s externisty Martin Jára.

Obsah osobní zkušenosti: Komunita se skládá ze dvou skupin. Ve skupině (max. 15 členů) studenti zevrubně zkoumají svůj životní příběh, dosavadní vzorce prožívání a vztahování, své limity i své zdroje. Skupina jim poskytne nejen náhled na sebe sama, ale především podnětné prostředí pro nové zkušenosti a změnu. Zároveň tak zevnitř poznají skupinový proces.

Obsah seminářů: Propedeutické semináře kopírují obsahová kriteria výcviků, jak je vyžaduje Certifikační řád České asociace pro psychoterapii (článek 9.2.), resp. Evropská asociace pro psychoterapii.

Místo: Komunitní setkání a procesní víkend se konají mimo Prahu, ve vytipovaném rekreačním zařízení. Úvodní setkání a propedeutické semináře probíhají v Praze.

  1. ČÁST VÝCVIKU:  METODIKA / NÁCVIK 1 ROK

Rozsah:  1 rok, respektive 7  vzdělávacích seminářů. Semináře se konají o víkendech a jeden zahrnuje 20 hodin výuky. Celkem tato část obsahuje 140 výukových hodin.

Tým: Tuto část výcviku společně připravují a realizují Jiří Drahota, Martin Jára a garantka pro zdravotnictví, Stanislava Dudová.

Obsah: Studenti si propojují svůj osobní proces z první části výcviku s teoretickými znalostmi (propedeutické semináře, odborné semináře v Instep a mimo něj, studium literatury…)  prohlubují si je a prakticky si je procvičují. Základní schéma vzdělávání vychází z odborných kompetencí evropského terapeuta, které formuluje Evropská asociace pro psychoterapii.

Místo: Metodická / nácviková část výcviku probíhá v Praze.

  1. ČÁST VÝCVIKU: SUPERVIZE + KAZUISTICKA PRAKTIKA 2 ROKY

Rozsah:  2 roky, respektive 20 hodin úvodní seminář, 100 hodin skupinové supervize, 2 x 20 hodin v kazuistických seminářích, 10 hodin konzultací,  a 40 hodin na závěrečném kazuistickém semináři. Celkem tato část obsahuje 210 výukových hodin.

Tým: Supervizní část vede Jiří Drahota ve spolupráci s Martinem Járou a certifikovanými supervizory.

Obsah: Studenti se učí využívat supervizi jako standardní nástroj péče o kvalitu své práce. Po úvodním semináři v celé komunitě studenti v menších skupinách pod vedením certifikovaných supervizorů probírají reálné případy ze své praxe, a to (během 2 let) v celkovém rozsahu 100 výukových hodin. Zároveň absolvují  2 kazuistické semináře (v každém roce jeden), kde se učí konceptualizovat své případy a připravují se na psaní kazuistiky. V posledním roce výcviku píší a konzultují závěrečnou práci – kazuistiku, která je hlavní odbornou zkouškou – podmínkou absolvování výcviku. Kazuistiku studenti osobně prezentují a obhajují na závěrečném semináři. Na témže semináři také probíhají závěrečné zkoušky. Po celou dobu supervizní části mají k dispozici 10 online konzultačních hodin (tzv. kabinet), při nichž mohou podle potřeby probírat svoji kazuistiku či různé stránky své aktuální profesní situace.

Místo: Úvodní seminář, kazuistická praktika a závěrečný seminář probíhají v Praze, supervizní skupiny v místě dle dohody.

  1. ČÁST VÝCVIKU: EXTERNÍ STUDIUM

Studenti získávají průpravu i mimo rámec interního studia. Externí studium je nedílnou součástí výcviku, a pro jeho absolutorium je nutné. Student si je hradí na své náklady. Celkem tato část obsahuje minimálně 710 výukových hodin.

Základem externího studia je odborná / klinická praxe, tj. osobní zkušenost v oboru psychoterapie. Může se jednat o zaměstnanecký poměr / stáž / dobrovolnictví apod. ve zdravotnickém zařízení, v sociálních službách, neziskových organizacích apod., vždy pod vedením odborníka/odbornice, který praxi zaštituje a potvrzuje. Minimální rozsah je 300 hodin, maximální 500 hodin.

Další formy externího studia lze rozdělit podle toho, jakou část interního studia doplňují:

Osobní zkušenost
Individuální terapie
: během výcviku student vstupuje do cvičné individuální terapie. Terapeuta si může zvolit sám s tím, že svoji volbu konzultuje s vedoucím výcviku. Terapeut musí být certifikován odbornou společností a student s ním nesmí být v osobním či profesionálním vztahu. Minimální rozsah: 50 hodin / konzultací.

Metodologie a metodika
Odborné semináře Instep Academy:  Kdykoli během studia si studenti vyberou a absolvují odborné semináře. Tyto semináře jsou veřejné, studenti INSTEPu mají zvýhodněnou cenu.
Rozsah: 70 hodin (odpovídá 10 absolvovaným seminářům)

Odborné akce mimo INSTEP:  Do odborné přípravy patří i účast na psychoterapeutických seminářích, konferencích apod. mimo rámec výcviku.   Lze si započítat i akce, které student navštívil před zahájením výcviku.
Rozsah: 100 hodin

Studium literatury: Terapeutickou erudici si studenti zvyšují i díky odborným textům. Jednotlivé tituly si student (i pro svoji potřebu) zapisuje do indexu. S literaturou se pracuje i v interním studiu.
Rozsah: 100 hodin

Intervize: Studenti se scházejí i v malé skupině (do 8 účastníků) ve skupině bez lektora, a to buď prezenčně či online. Sdílejí své zkušenosti z praxe, cvičí dovednosti, diskutují o literatuře a jiných odborných zdrojích apod.
Rozsah: 20 hodin

Supervize

Individuální supervize: Kromě skupinové supervize studenti supervidují v čase podle vlastní volby (tj. během celého výcviku) svoji praxi také individuálně.
Rozsah: 20 hodin

Kazuistika: V posledním roce výcviku studenti formulují, píši a konzultují kazuistiku.
Rozsah: 150 hodin

Přehled interního studia:

Interní studium: harmonogram, časová dotace a finanční náklady

tabulka