Výcvik 2019 – 2024

 

I N S T E P  otevírá 9. běh svého systematického psychoterapeutického výcviku.  Trvá celkem 5,5 roku. Začíná na jaře 2019 (30: března se koná úvodní jednodenní setkání, další termíny zde). Končí na podzim 2024 a má celkem čtyři části. Tři z nich – osobní zkušenost, metodologie a metodika a supervize – tvoří interní studium. Paralelně s ním probíhá ještě také externí studium. Celkem výcvik obsahuje minimálně 1.065 výukových hodin (45 min).

Koncepce:

Zaměřujeme se na integrativní psychoterapii s tím, že základní metodologii přejímáme z Gestalt terapie.Výcvik má kompetenční model, který odpovídá standardům Evropské asociace pro psychoterapii, a to včetně dotací pro jednotlivé části vzdělávání (osobní zkušenost, metodologie, supervize).

Akreditace / certifikace:

Výcvik je certifikován u České asociace pro psychoterapii a akreditován u Evropské asociace pro integrativní psychoterapii (EAIP). Klinickým psychologům pak přináší kredity v rámci jejich celoživotního vzdělávání udílené AKP ČR.

Finanční podmínky:

Za první rok se platí 14.500 Kč, potom se platí po dobu 3 let 25.500 Kč za jeden kalendářní rok, čtvrtý (metodologický) rok stojí 27.200 a poslední (supervizní) rok 20.000 Kč. Nejsme plátci DPH. V celkové částce nejsou zahrnuty výdaje na pobytové akce. Výše školného se může zvýšit v závislosti na vývoji inflace. Externí formy studia si účastníci výcviku hradí zvlášť.

Absolutorium:

Pro absolvování výcviku je třeba zúčastnit se aspoň  80 % programu, a to v každé ze 4 částí. Kdo tuto normu nesplní, dostává osvědčení o počtu absolvovaných hodin. Tyto i jiné formální náležitosti upravuje smlouva o poskytnutí výcviku, kterou INSTEP se svými studenty uzavírá v úvodu výcviku.

Adepti výcviku:

Psychologové, terapeuti, ko-terapeuti a jiní profesionálové v krizových, komunitních, rodinných aj. centrech, pedagogičtí, sociální a pastorační pracovníci, lektoři dramatické výchovy…. všichni zájemci s humanitním vzděláním, kteří aplikují nebo chtějí aplikovat psychoterapii ve své profesi.

Podmínku vstupu do výcviku:

  1. VŠ vzdělání na úrovni Mgr. v humanitním oboru (ukončené či minimálně započaté)
  2. Základní pojem o psychoterapii (uchazeč dokládá texty, které četl, a odborné akce, které absolvoval).
  3. Přijímací pohovor (uchazeč si ujasňuje svá očekávání a motivy i praktické okolnosti účasti ve výcviku).

Přijímací pohovory se budou konat průběžně do naplnění komunity (30 členů).

Adepti budou k pohovorům pozváni na základě žádosti o zařazení do výcviku, která se spolu s krátkým motivačním dopisem, přehledem přečtené literatury a profesním CV posílá na adresu instep-kancl@seznam.cz. Přihlášky posílejte do 31.srpna 2018. Účast na přijímacím řízení je zpoplatněna částkou 300 Kč (platí se v hotovosti na místě konání pohovoru).

 

Stručný popis výcviku:

 

  1. část výcviku: Osobní zkušenost + metodologická průprava

Rozsah: 3,5 roku, respektive 1 úvodní setkání, 7 pětidenních komunitních setkání, 3 víkendy a 3 propedeutické semináře. Celkem tato část obsahuje 535 výukových hodin.

Nejdříve proběhne úvodní setkání, kde se studenti seznámí s výcvikem a rozdělí se do skupin. Pak následuje první skupinový víkend a po něm i setkání pětidenní. Potom se v dalších 3 letech konají vždy 2 pětidenní setkání (vždy úterý až neděle) a 2 procesní víkendy a/nebo propedeutické semináře (viz tabulka níže).Úvodní setkání má 10 hodin, pětidenní setkání zahrnuje minimálně 55 výukových hodin, víkend či seminář 20 hodin. Na závěr této části studenti píší reflexi svého procesu.
Komunitu vede  Martin Jára, lektorské dvojice tvoří Lucie Kašová a Tomáš Komárek,
Nina Schautová a Jan Zvettler. Lektorský tým supervizně podporuje Jiří Drahota.
Komunita se skládá ze dvou skupin. Ve skupině (max. 15 členů) studenti zevrubně zkoumají svoji osobní historii, dosavadní vzorce prožívání a vztahování, své limity i potenciál. Skupina jim poskytne nejen náhled, ale především podnětné prostředí pro nové zkušenosti a změnu. Zároveň tak zevnitř poznají skupinový proces.

Tato část výcviku probíhá převážně mimo Prahu, ve vytipovaném rekreačním zařízení. Víkendové akce se konají v Praze.

  1. část výcviku:  Metodologie a metodika

Rozsah:  1 rok, respektive 8vzdělávacích seminářů. Semináře se konají o víkendech a jeden 20 hodin výuky. Celkem tato část obsahuje 160 výukových hodin.

Metodologickou část výcviku zajišťuje vedoucí komunity a přizvaní externisté.

Studenti získávají potřebné teoretické znalosti, které jim pomohou nahlédnout jak svůj osobní proces v předchozí části výcviku, tak i proces jejich aktuálních či potenciálních klientů.  Zároveň si metodologii prakticky procvičují – a zpevňují se v psychoterapeutické metodice.

Hlavní témata:  

1) Uvědomění
2) Fenomenologie
3) Kontakt
3) Dialog
4) Experiment
5) Teorie pole
6) Gestalt diagnostika
7) Formáty terapie
8) Integrace teoretických znalostí

 

Tato část výcviku probíhá v Praze.

  1. část výcviku: Supervize

Rozsah:  1 rok, resp.  40 hodin v seminářích a 60 hodin v supervizních skupinách.Kromě toho studenti absolvují v čase podle vlastní volby (tj. během celého výcviku) ještě 10 hodin individuální supervize (mimo rámec interního studia).Celkem tato část obsahuje 100 výukových hodin.

Supervizní část výcviku zajišťuje vedoucí výcviku a certifikovaní supervizoři.

Studenti se učí využívat supervizi jako standardní nástroj péče o kvalitu své práce. Po úvodním semináři v celé komunitě studenti v menších skupinách pod vedením certifikovaných supervizorů probírají reálné případy ze své praxe, a to v celkovém rozsahu 60 výukových hodin. Paralelně s tím píší závěrečnou práci – kazuistiku, která je hlavní odbornou zkouškou – podmínkou absolvování výcviku. Kazuistiku studentio prezentují na závěrečném semináři.

Úvodní a závěrečný supervizní seminář probíhají v Praze, supervizní skupiny v místě dle dohody.

  1. část výcviku: Externí studium 

Studenti získávají průpravu i mimo rámec interního studia. Externí studium je nedílnou součástí výcviku, a pro jeho absolutorium je nutné. Student si je hradí na své náklady. Celkem tato část obsahuje 270 výukových hodin.

Individuální terapie: během výcviku student vstupuje také do cvičné individuální terapie. Terapeuta si může zvolit sám s tím, že terapeut musí být certifikován a student s ním nesmí být v osobním či profesionálním vztahu. Minimální rozsah individuální terapie je 30 sezení.

Individuální supervize:
kromě skupinové supervize studenti absolvují v čase podle vlastní volby (tj. během celého výcviku) ještě 10 hodin individuální supervize.

Intervize: během 2.části výcviku se studenti sejdou v intervizní skupině bez lektora. Sdílejí své zkušenosti z praxe, cvičí dovednosti, diskutují o literatuře a jiných odborných zdrojích apod. Měli by tak naplnit aspoň 10 výukových hodin.
Odborné semináře Instep Academy:  kdykoli během studia si studenti vyberou a absolvují odborné semináře, které pořádá  partnerská organizace INSTEPU Gestalt Stream s.r.o., a to minimálně do výše 70 výukových hodin (odpovídá 10 absolvovaným seminářům). Tyto semináře jsou veřejné, studenti INSTEPu mají zvýhodněnou cenu.


Odborné akce mimo INSTEP
:  do odborné přípravy patří i účast na psychoterapeutických seminářích, konferencích apod. mimo rámec výcviku, a to minimálně v rozsahu 100 hodin. Lze si započítat i akce, které student navštívil před zahájením výcviku.


Studium literatury
: terapeutickou erudici si studenti zvyšují i díky odborným textům. Za jejich četbu se počítá maximálně  50 hodin. Jednotlivé tituly si student (i pro svoji potřebu) zapisuje do indexu.S literaturou se pracuje i v interním studiu, zejména při psaní kasuistiky.


Klinická průprava
(nepovinná): absolventům výcviku, kteří si budou potřebovat doplnit znalosti z klinické praxe, Instep nabídne vzdělávací cyklus v rozsahu 40 hodin.

Přehled interního studia:

Interní studium: harmonogram, časová dotace a finanční náklady

Rok Forma Počet hodin Místo Finance Vede
2019 úvodní setkání
1 víkend
1 komunita
85 Praha 14.500 Vedoucí komunity a lektorský tým
2020 2 komunity
1 odboborný seminář
1 procesní víkend
150 komunity mimo Prahu

víkend a seminář v Praze

25.500 Vedoucí komunity a lektorský tým
2021 2 komunity
1 odborný seminář
1 procesní víkend
150 komunity mimo Prahu

víkend a seminář v Praze

25.500 Vedoucí komunity a lektorský tým
2022 2 komunity
2 odborné semináře
150 komunity mimo Prahu

seminář v Praze

25.500 Vedoucí komunity a lektorský tým
2023 8 vzdělávacích víkendů 160 Praha 27.200 Vedoucí komunity a externisté
2024 Supervize 40

60

2 semináře v Praze

Supervizní skupiny
v místě
dle dohody

20.000 Vedoucí komunity a externisté