Výcvik 2017 – 2022

 

 

Pro velký zájem ke dni 31.3.2017 ukončujeme příjem přihlášek do 8.běhu výcviku. Děkujeme za důvěru. 

Zájemcům o náš program nabízíme, aby si počkali na 9.běh, který plánujeme otevřít v roce 2019.

 

I N S T E P  otevírá 8. běh svého systematického psychoterapeutického výcviku.  Začíná na podzim 2017 a končí na podzim 2022. Probíhá v rámci komunitního systému a má celkem čtyři části. Tři z nich – osobní zkušenost, metodologie a metodika a supervize – tvoří interní studium. Čtvrtou, nedílnou částí výcviku je externí studium. Celkový rozsah výcviku je  875 výukových hodin (jedna výuková hodina trvá 45 minut). Pensum hodin pro aspiranty na výkon psychoterapie ve zdravotnictví činí 965 hodin.

Koncepce:

Zaměřujeme se na integrativní psychoterapii s tím, že základní metodologii přejímáme z Gestalt terapie.

Akreditace / certifikace:

Výcvik je akreditován pro resort zdravotnictví, resp. u České psychoterapeutiké společnosti ČLS JEP. Klinickým psychologům pak přináší kredity v rámci jejich celoživotního vzdělávání udílené AKP ČR. Zároveň náš výcvik ziskal certifikaci u České asociace pro psychoterapii.

Finanční podmínky:

První jednodenní komunitní setkání se platí zvlášť, a sice za cenu 1.500 Kč.  Potom se platí po dobu 5 let v průměru 22.500 Kč za jeden kalendářní rok. Celková cena za pětiletý výcvik, resp. jeho interní část, činí 125.500 Kč. Aspiranti na výkon psychoterapie ve zdravotnictví si ještě připlácejí 8.000 Kč za klinickou průpravu.  V celkové částce nejsou zahrnuty výdaje na pobyt (v části Osobní zkušenost). Výše školného se může zvýšit v závislosti na vývoji inflace. Externí formy studia si účastníci výcviku hradí zvlášť.

Absolutorium:

Pro absolvování výcviku je třeba zúčastnit se aspoň  80 % programu, a to v každé ze 4 částí. Kdo tuto normu nesplní, dostává osvědčení o počtu absolvovaných hodin. Tyto i jiné formální náležitosti upravuje smlouva o poskytnutí výcviku, kterou INSTEP se svými studenty uzavírá v úvodu výcviku.

Adepti výcviku:

Psychologové, terapeuti, ko-terapeuti a jiní profesionálové v krizových, komunitních , rodinných aj. centrech, pedagogičtí, sociální a pastorační pracovníci, lektoři dramatické výchovy…. všichni zájemci s humanitním vzděláním, kteří aplikují nebo chtějí aplikovat psychoterapii ve své profesi.

Podmínku vstupu do výcviku:

  1. VŠ vzdělání na úrovni Bc. či Mgr. v humanitním oboru (ukončené či právě absolvované)
  2. Věk minimálně 23 let.
  3. Základní pojem o psychoterapii (uchazeč dokládá texty, které četl/a, a odborné akce, které absolvoval/a).
  4. Přijímací pohovor (uchazeč si ujasňuje svá očekávání a motivy i praktické okolnosti účasti ve výcviku).

Přijímací pohovory se budou konat průběžně do naplnění komunity (30 členů).
Adepti budou k pohovorům pozváni na základě žádosti o zařazení do výcviku, která se spolu s profesním CV posílá na adresu  instep-kancl@seznam.cz

 

Stručný popis výcviku:

 

1. část výcviku: Osobní zkušenost

Rozsah: 3,5 roku, respektive 7 pětidenních setkání a  3 víkendy. Nejdříve proběhne jednodenní úvodní setkání, kde se studenti seznámí s výcvikem a rozdělí se do skupin. Potom se v dalších 3 letech konají vždy 2 pětidenní setkání a 1 víkend ročně. Jedno pětidenní setkání zahrnuje cca 55 výukových hodin, víkend 20 hodin. Na závěr studenti píší reflexi svého procesu. Tato část výcviku trvá celkem cca 455 hodin.

Komunitu vede  Jiří Drahota, lektorské dvojice tvoří Alena Halamová a Václav SchmidtPavla Stiburková a Martin Jára.

Komunita se skládá ze dvou skupin. Setkává se nejprve na začátku dne a reflektuje uplynulé dění a řeší i praktické záležitosti. Druhá komunita probíhá odpoledne a je věnována teorii. Třetí, večerní komunita  má charakter dílny, ve které lektoři a postupně také studenti nabízejí různé relaxační, arteterapeutické či pohybové aktivity.

Ve skupině (max. 15 členů) studenti zevrubně zkoumají svoji osobní historii, dosavadní vzorce prožívání a vztahování, své limity i potenciál. Skupina jim poskytne nejen náhled, ale především podnětné prostředí pro nové zkušenosti a změnu. Zároveň tak zevnitř poznají skupinový proces.

Tato část výcviku probíhá mimo Prahu, ve vytipovaném rekreačním zařízení.


2. část výcviku:  Metodologie a metodika

Rozsah:  1 rok, respektive 7 víkendů. Jeden víkend obnáší 20 hodin výuky. Celkem tato část obsahuje 140 hodin.

Metodologickou část výcviku zajišťuje vedoucí komunity a přizvaní externisté – PhDr. Stanislava Dudová a MUDr. Jan Roubal.

Studenti získávají potřebné teoretické znalosti, které jim pomohou nahlédnout jak svůj osobní proces v předchozí části výcviku, tak i proces jejich aktuálních či potenciálních klientů.  Zároveň si metodologii prakticky procvičují – a zpevňují se psychoterapeutické metodice.

Hlavní témata:  

1) Uvědomění
2) Dialog, kontakt, kontaktní styly
3) Teorie pole
4) Fenomenologie
5) Diagnostika
6) Krizová intervence a individuální práce
7) Skupina: proces a vedení

Tato část výcviku probíhá v Praze.

 

3. část výcviku: Supervize

Rozsah:  1 rok, respektive 100 výcvikových hodin – 40 hodin v seminářích a 60 hodin v supervizích skupinách.

Supervizní část výcviku zajišťuje vedoucí výcviku a certifikovaní supervizoři.

Studenti se učí využívat supervizi jako standardní nástroj péče o kvalitu své práce. Po úvodním semináři v celé komunitě studenti v menších skupinách pod vedením certifikovaných supervizorů probírají reálné případy ze své praxe, a to v celkovém rozsahu 60 výukových hodin. Paralelně s tím píší závěrečnou práci – kasuistiku, která je hlavní odbornou zkouškou – podmínkou absolvování výcviku. Aspiranti na výkon psychoterapie ve zdravotnictví musejí navíc absolvovat (a sami si uhradit) 20 hodin individuální supervize.

Úvodní a závěrečný supervizní seminář probíhají v Praze, supervizní skupiny v místě dle dohody.

 

4. část výcviku: Externí studium 

Studenti získávají průpravu i mimo rámec interního studia. Externí studium je nedílnou součástí výcviku a pro jeho absolutorium je nutné. Student si je hradí na své náklady.

Individuální terapie: během výcviku student vstupuje také do cvičné individuální terapie. Terapeuta si může zvolit sám s tím, že terapeut musí být certifikován a student s ním nesmí být v osobním či profesionálním vztahu. Minimální rozsah individuální terapie je 20 sezení. Aspiranti na výkon psychoterapie ve zdravotnictví jsou s ohledem na české i evropské normy povinni absolvovat aspoň 50 hodin. Pokud student absolvoval individuální terapii před výcvikem, může si ji započítat také.

Intervize: během metodologické části se studenti sejdou aspoň dvakrát v intervizní skupině bez lektora. Sdílejí své zkušenosti z praxe, cvičí dovednosti, prezentují své seminární práce, diskutují o literatuře a jiných odborných zdrojích apod. Měli by tak naplnit aspoň 20 výukových hodin.

Odborné semináře Gestalt Academy:  kdykoli během studia si studenti vyberou a absolvují odborné semináře, které pořádá  partnerská organizace INSTEPU Gestalt  Stream s.r.o., a to do výše 40 výukových hodin. Tyto semináře jsou veřejné, studenti INSTEPu mají zvýhodněnou cenu.

Odborné akce mimo INSTEP:  do odborné přípravy patří i účast na psychoterapeutických seminářích, konferencích apod. mimo rámec výcviku, a to v rozsahu 50 hodin. Lze si započítat i akce, které student navštívil před zahájením výcviku.

Studium literatury: terapeutickou erudici si studenti zvyšují i díky odborným textům. Za jejich četbu se počítá maximálně  50 hodin. Jednotlivé tituly si student (i pro svoji potřebu) zapisuje do indexu.
S literaturou se pracuje i v interním studiu, zejména při psaní kasuistiky.

Klinická průprava: aspiranti na výkon psychoterapie ve zdravotnictví ještě v INSTEPu absolvují cyklus seminářů v rozsahu 40 hodin, kde získají přehled o specifikách aplikace psychoterapie v klinické praxi.

 

Přehled interního studia:

 

Interní studium pro všechny frekventanty:

Rok Forma Počet hodin Místo Finance Vede
2017, podzim
Úvodní setkání:
1 den
10
Praha
1.500
Vedoucí komunity
2018
2  komunity:
úterý – neděle
1x skupinový   víkend
130
Mimo Prahu
22.500
Vedoucí komunity
a lektorský tým
(2 dvojice lektorů)
2019
2 komunity:
úterý – neděle
1x skupinový   víkend
130
Mimo Prahu
22.500
Vedoucí komunity
a lektorský tým
2020
2 komunity:
úterý – neděle
1x skupinový   víkend
130
Mimo Prahu
22.500
Vedoucí komunity
a lektorský tým
2021, jaro
2021,
jaro – podzim
1 komunita
7 vzdělávacích víkendů
55
140
Mimo Prahu
Praha
25.000
Vedoucí komunity
a lektorský tým
Vedoucí komunity a externisté
2022
Supervize
40
60
2 semináře: Praha
Supervizní skupiny:
dle dohody
20.000
Vedoucí komunity a externisté

 

Interní studium pro psychoterapeuty ve zdravotnictví:

Rok

Forma Počet hodin Kde Cena Vede
2023, jaro
Cyklus odborných seminářů 40 hod
40
Praha
8.000
Vedoucí komunity a externisté