Semináře Gestalt Academy 2017

Gestalt Stream opět nabízí volný cyklus seminářů pro sympatizanty Gestaltu a integrativní psychoterapie. Prohlédněte si lákavou nabídku a přihlašujte se pomocí tohoto formuláře. Přečtěte si také organizační info (viz níže).

Organizační informace:

Místo: není-li uvedeno jinak pak Klimentská 1443/50, 110 00 v Praze 1, Místnost KRB – Pár minut od tramvaje č. 3, ze zastávky Bílá Labuť, www.pronajemklimentska.cz

Místo pro semináře Trauma a traumatická krize a Sny naživo bude ještě upřesněno.

Čas: od 9–16 (7 výukových hodin)

Cena: pro studenty či absolventy výcviku Instep, IVGT a SUR 900 Kč, pro další zájemce 1 100 Kč. Číslo účtu: 3391371389/0800, faktury vystavujeme na požádání.

Počet účastníků: minimálně 12, maximálně 25.

Přihlášky:
1. přihlaste se na semináře v rezervačním formuláři na www.gestalt-stream.cz
2. přihláška se stává platnou po zaplacení celkové částky

Otázky & nejasnosti:
technické a administrativní řešte s Katkou Drahotovou: katerina.dd@seznam.cz
odborné pak s Jirkou Drahotou: drahota@centrum.cz

www.jirkadrahota.cz & www.divecka.cz

Nabídka akcí ve formátu pdf:

GA_2017

Nabídka akcí:

 

Psychoterapeutický management

Martin Jára ~ 7. Ledna

Psychoterapeutická praxe nepřináší jen lovení perel ze dna duše, ale také řadu úplně pozemských situací. Jejich řešení přitom může průběh psychoterapie významně ovlivnit…

Jak prezentovat svoje služby? Jaký prostor zvolit a jak jej uspořádat? Kolik minut má trvat sezení? Jak stanovit cenu? Co nezapomenout říct na prvním sezení? A co na posledním? Co všechno patří do terapeutického kontraktu? A co do dokumentace?

Seminář, který je určen zejména začínajícím terapeutům (ale i zvědavým praktikům), poskytne tipy pro řízení psychoterapeutické praxe. Účastníci si zažijí přednášku, cvičení a nácviky a také společnou diskusi.

Martin Jára je Gestalt terapeut, zakládající člen IVGT a INSTEP, lektor psychoterapie
www.martinjara.cz

Neurovědy a psychoterapie

Michaela Viktorinová ~ 30. 3. ~ od 9–13 hod, cena 500 Kč

Nabízí neurovědy relevantní vhledy pro psychoterapeutickou praxi? Je možné uchopit empatii „hardwarově“? Jak funguje mozek při úzkosti, depresi a při psychoterapeutické práci? Dochází ke změně mozku vlivem psychoterapie?

Cílem semináře je seznámení se základními principy neurovědeckého výzkumu a diskuze ohledně relevantních poznatků neurobiologie pro psychoterapeutickou práci. Budeme se zabývat teorií attachmentu, nevědomím, empatií, disociativními fenomény, psychotraumatem, mezilidskými vztahy z hlediska nervových buněk, mozkových spojů a ostatních „neuro-věcí“, abychom se nakonec dostali k relativně nové disciplíně neuropsychoterapie.

Mgr. Michaela Viktorinová, MSc. Národní ústav duševního zdraví

Terapie hrou / Ceremonie a rituály

Alžběta Michalová ~ Jirka Drahota ~ 19. 4.

Terapie hrou

Workshop se zabývá specifiky terapeutické práce s dětmi a adolescenty v Gestalt modalitě. Terapeut prostřednictvím hry podporuje děti v uvědomování a vyjadřování jejich potřeb. Hlavním nástrojem je dialogický vztah při činnosti, která je dětem nejpřirozenější — hra. Využívá pískoviště (tzv. Sand Tray), malování, modelování, vyprávění příběhů i běžných her k tomu, aby dětský klient byl v uspokojivém kontaktu se sebou a okolím nebo mohl integrovat zážitky, které jsou zátěžové a verbálně obtížně přístupné.

Účastníci se seznámí s principy terapie hrou, základy práce s pískovištěm a vyzkouší si roli dětského Gestalt terapeuta.

Alžběta Michalová je Gestalt terapeutka z IVGT, které dlouhodobě pracují s dětmi. Společně s Felicií Caroll pořádají postgraduální výcvik v dětské psychoterapii.

www.deti-psychoterapie.cz a www.detsky-psycholog.cz

Ceremonie a rituály

Ceremonie v komunitách a skupinách. Ceremonie jako paměťové stopy. Ceremonie jako práce s polem, atmosférou. Ceremonie jako diagnostika pole. Ceremonie jako intervence do sociálního prostoru. Negativní ceremonie. Jak lze ceremonie strukturovat a vytvářet. Teoretické inspirace od Marcea Eliadeho, evolučních biologů, skupinových psychoanalytiků. A pár kazuistik. Rád se s Vámi podělím o své myšlenky a zkušenosti.

Jiří Drahota je Gestalt terapeut, trenér a supervizor, lektor psychoterapie v IVGT a v Instepu

www.jirkadrahota.cz

Terapeutický vztah podle Gestaltu: základní principy

Martin Jára a Pavla Stibůrková ~ 2. 5.

V současné psychoterapii panuje shoda, že vztah je klíčovým léčebným faktorem. Různé terapeutické školy ovšem zdůrazňují jeho různé stránky. Gestalt terapie se na pozadí teorie pole zaměřuje na dialog teď a tady. Dialogické pojetí terapeutického vztahu přiblíží jak teorie, tak i řada cvičení. Zvláštní pozornost bude věnována vývoji a proměnám terapeutického vztahu v čase.

Mgr. Pavla Stibůrková, psychoterapeutka na Psychosomatické klinice

PhDr. Martin Jára viz výše

Trauma a traumatická krize

Yvonna Lucká ~ 5. 6.

Přední česká psychoterapeutka, která se dlouhodobě věnuje práci s traumatem, Vás uvede do konceptů a myšlenek, které jsou s tímto tématem spojené.

Yvonna Lucká je spojena především s Biosyntézou a Pesso terapií, spoluzakladatelka RIAPSu

www.biosynteza.cz

Psychiatrie

Elen Křivková ~ 7. 9.

Základní psychiatrická kuchařka obecné psychiatrie, psychiatrická terminologie a diagnostické kategorie (deprese, mánie, úzkosti, bludy, halucinace, dezorientace, anhedonie atd.) Současný diagnostický systém a jeho propojení s psychoterapií, indikace, specifika, limity a nebezpečí psychoterapie u vážných duševních poruch.

Elen Křivková je psychiatr, psychoterapeut a supervizor v integrativních a Gestalt terapeutických školách, např. v IVGT, Gestalt Studia či Instep

www.gestaltstudia.cz

Psychosomatika zaostřeno na reprodukci

Majka Pečená ~ 25. 9.

Seminář Vás je seznámení s psychosomatickými koncepcemi a postup práce při odhalování bio-psycho-sociálních souvislostí a hledání příčin, které jsou spouštěčem zdravotních potíží.

Marie Pečená je učitelka terapie v v dynamických, integrativních a Gestalt terapeutických školách. Je také přední postavou české hypnoterapie. Věnuje se koučinku a profesním tréninkům v komerčním prostoru.

Rodinná Gestaltterapie

Jan Knop ~ 4. 10.

Východiskem pro práci s rodinou a i partnerským vztahem je systémové paradigma. Předpokladem je, že jakýkoliv systém má tendenci k růstu a k vytvoření nejlepšího možného tvaru. Každý prvek v systému ovlivňuje celý systém (východisko je tedy stejné jako v případě dynamického pole). Při práci s rodinou je důležité respektovat, že rodina zahrnuje dva subsystémy a má své životní cykly. Rodina je zároveň součástí většího společenství — širší rodiny a širšího společenství. Při práci s rodinou je nutné být zúčastněným pozorovatelem celého systému, sledovat jeho interakční vzorce, projasňovat je, dokončovat a napomáhat růstu celého systému. Nabízím málo teorie, něco ukázek a také praktického nácviku práce s rodinou resp. partnerským vztahem.

Jan Knop je hlavní supervizor IVGT, člen týmu Střediska komplexní terapie v Liberci.

www.sktlib.cz

Existenciální psychoterapie / Psychoanalýza pro Gestaltterapeuty

Václav Schmidt ~ Jiří jakubů ~ 21. 11.

Existenciální psychoterapie

„Má-li existovat nějaká cesta k lepšímu, pak vyžaduje přímý pohled na to nejhorší“, řekl v jedné ze svých poznámek Thomas Hardy. Psychoterapeuti většinou dělají to, co dělají i ostatní profesionálové v pomáhání — vyhýbají se fenoménu konce existence. Pokud se ale při prozkoumávání úzkosti nespokojíme s nalezením „vysvětlitelného strachu z něčeho“ a zkoumáme dále, dostaneme se často k úzkosti existenciální. To může paradoxně otevřít nový prostor pro život a růst tam, kde bychom jinak usilovali pouze o adaptaci na životní situaci.

Seminář se pokouší uchopit existenciální témata ve filosofické, kulturní, historické a psychoterapeutické perspektivě, seznamuje účastníky s přístupy, které se existenciálními tématy zabývají a mapuje možnosti, jak se k těmto tématům vztáhnout v rovině
teoretické i praktické, profesní.

Václav Schmidt je psychoterapeut, trenér, supervizor, např. v Instepu

www.instepweb.cz

Psychoanalýza pro Gestalt terapeuty

Gestalt terapie vznikla kritickým vymezením se vůči psychoanalýze, s níž má ovšem svou historickou a zčásti i teoretickou spojitost. Gestalt dnes jistě není pouze tím, čím byl před 50 lety. Také psychoanalýza se vyvíjí. Může však současná psychoanalýza inspirovat současný Gestalt? Jaké důsledky má objev nevědomé mysli pro dnešní psychoterapeuty a co znamená vykročení z psychologie jedné osoby do vztahového pole, utvářeného setkáním analytika s jeho pacientem?

V semináři si představíme některé koncepty současné psychoanalýzy (i formou kazuistických ukázek), které mohou být využitelné i v Gestalt terapeutickém přístupu.

Jiří Jakubů je psychoanalytik, supervizor a přítel české Gestalt terapie

www.cetera.cz

Supervizní víkend

Stáňa Dudová a Jirka Drahota ~ 2–3. prosince ~ 1300 Kč

11 hodin intenzivní supervizní nakládačky pro ty, kteří potřebují dohnat supervizní hodiny v IVGT a Instepu nebo pro ty, kteří se chtějí potěšit a udivit rozmanitostí příběhů klientů. V pátek od 18 do 21. V sobotu od 9 do 18.

Kazuistiky, teorie, myšlenky, terapeutovy pocity a tělesné projevy, fenomenologické pozorování, skupinové experimenty, bezpečí, vývoj skupiny, projekce a realita — čemu věřit, skupinové procesy, paralelní procesy, peníze, vytvoření skupiny, koexistující perspektivy, vztahy v terapeutické dvojici… To jsou desítky faset fascinujícího skupinového procesu. V tomto workshopu prozkoumáme minutu po minutě,
myšlenku po myšlence skupinové dění, abychom se podrobněji podívali na to, jaké řemeslné nástroje má skupinový terapeut k dispozici a jaké myšlenky tyto nástroje ovlivňují.

Stáňa Dudová je Gestalt terapeutka, např. na Psychosomatické klinice, lektorka psychoterapie, např. v institutu Gestalt Studia, supervizorka.

http://www.gestaltstudia.cz/judr-phdr-stanislava-dudova

Jiří Drahota viz výše

Sny naživo

Martin Jára ~ 12. prosince

Workshop se zaměřuje na práci se sny v aranžmá „teď a tady“, ať už v individuální i skupinové terapii. Na semináři převažuje zážitkové učení, ale své místo zde má i přednáška, diskuse a intervize.

Účastníci semináře získají: přehled o možných přístupech ke snění a ke snům (od Freuda po šamany); informace o metodách práce se sny v Gestalt terapii a osobní zkušenost s nimi; zážitky se svými sny a sny ostatních členů skupiny.

Martin Jára viz výše