Postgraduální výcvik v gestalt terapii

Gestalt Plus pořádá 3 letý postgraduální výcvik v gestalt terapii pro kolegy ze všech směrů psychoterapie. Program má celkem 360 výukových hodin a začíná prvním setkáním prosinci 2016.

Gestaltplus_team_4_cb-779x1024Gestalt terapie v České republice zdomácněla. Máme zde už tři instituty pro výcvik v gestalt terapii:  IVGT, Dialog a Gestalt Studia. Také u nás existují  výcvikové programy, v nichž se Gestalt používá jako teoretický zdroj: mj. Výcvik integrace v psychoterapii či Instep. Kromě toho je v české odborné veřejnosti spousta kolegů, které Gestalt zajímá a inspiruje a rádi by jej poznali zblízka.

Zároveň jsou dnes psychoterapeuti – ať už z vlastního rozhodnutí nebo pod vlivem odborných společností – motivováni ke kontinuálnímu vzdělávání.  Profesní růst je v našem oboru obecně sdílenou normou / hodnotou. Vystudovaní psychoterapeuti vidí dvě možnosti:  přihlásit se do dalšího výcviku nebo se účastnit speciálních kurzů a tematických semináře. Ukazujeme novou možnost.

S ohledem na rozvoj českého Gestaltu a na vzdělávací potřeby českých psychoterapeutů  nabízíme postgraduální výcvik v Gestalt terapii.  Jeho základní parametry jsme stanovili na základě evropských standardů i našich zkušeností. A otevíráme je kolegům ze všech směrů psychoterapie.

V našem výcviku můžete rozvinout specifické psychoterapeutické kompetence. Rozšíříte si svůj repertoár o  teoretické perspektivy, modely a kognitivní mapy Gestaltu, procvičíte si  experienciální a experimentální přístup, práci s emocemi a vztahy či skupinovou dynamikou. A zažijete si supervizi a intervizi ad hoc a zejména podnětné kolegiální prostředí.

Pojetí:

Předpokládáme, že procesní, resp. sebezkušenostní  průpravu už psychoterapeuti získali v dostatečné míře ve svém primárním výcviku. Samozřejmě –  vzhledem k povaze Gestaltu budou frekventanti využívat vlastní prožívání a uvědomování. Naší prioritou však je profesní podpora.

Obsah:

Vycházíme z  požadavků na vzdělávání, které zformulovala Evropská asociace pro gestalt terapii:  standardy výcviků a kompetence gestalt terapeuta. Účastníky chceme podpořit, aby teorii gestalt terapie v používali praxi – a obohatili tak svůj terapeutický styl.  Proto je pro nás důležitá kolegiální diskuse a tvůrčí práce s kazuistikami.

Základní témata výcviku:
Filosofie a jazyk gestalt terapie
Současná gestalt terapie: základní koncepty a modely
Teorie self v gestalt terapii
Fenomenologicko-experimentální přístup
Gestalt diagnostika
Gestalt intervence
Terapeutický vztah a terapeutická situace
Terapeutické a sociální aplikace Gestaltu
Case formulation

Čas a rozsah:

Program začíná na podzim roku 2016:  první setkání se koná 8.-11.prosince 2016.
Další termíny 1.ročníku: 20.-23.dubna, 21.-24.září, 7.-10.prosince 2017.
Výcvik trvá 3 roky a čítá celkem 360 hodin. Pro absolutorium je třeba získat aspoň 80 % výukových hodin.

Místo:

Výcvik bude probíhat v Praze v adekvátním vzdělávacím zařízení. Ubytování a stravu si účastníci zajišťují sami.

Struktura a náplň:

Hlavní část programu tvoří čtyřdenní vzdělávací bloky po 30 hodinách. Každý výcvikový rok se konají celkem čtyři čtyřdenní setkání, zpravidla dva v zimním a dva v letním semestru, a to vždy od čtvrtka do neděle.

Struktura podle dnů a hodin:

  • čtvrtek 10-13h. 15-19 h.               tj. 7hodin
  • pátek      9-13 h. 15-19 h.             tj. 8hodin
  • sobota  9-13 h.  15-19 h.              tj. 8hodin
  • neděle  9-13 h. 15-18 h.               tj. 7hodin

Ve vzdělávacích blocích se frekventanti věnují teorii a metodologii gestalt terapie a své znalosti také zpevňují ve cvičeních. Čtyřdenní blok zahrnuje také pravidelné individuální a skupinové reflexe, společné diskuse, sdílení tipů na odborné zdroje atd.

Supervize nejsou součástí výcviku. Jsme však připraveni ji s ohledem na potřeby účastníků zprostředkovat, a to jak v individuální tak i skupinové formě.

Lektoři:

Výcvik koncipuje a metodologicky garantuje kmenový tým.  Jednotlivé vzdělávací bloky vedou dva lektoři, z toho vždy aspoň jeden člen kmenového týmu.  Podle potřeby jsou ke spolupráci přizváni lektoři – externisté.

Účastníci:

Program je určen absolventům psychoterapeutického výcviku jakékoli orientace.
Vítáni jsou jak kolegové vzdělaní v gestalt terapii, tak i kolegové vzdělaní v jiných standardních terapeutických směrech / modalitách.

Podmínkou účasti v našem programu tedy není předchozí vzdělání v gestalt terapii, nýbrž motivace zevrubně poznat její filozofii, metodologii a potenciál.  Různý rozsah předchozí odborné průpravy považujeme za výzvu a výhodu.
Podmínkou účasti je ovšem aktuální terapeutická praxe.

Počet členů:

Výcviková skupina bude mít minimálně 20 a maximálně 25 členů.  Kromě práce v celé skupině budeme často využívat i dvě menší skupiny a také nácvik ve trojicích (klient – terapeut – pozorovatel).

Cena:

Za jeden výcvikový rok, resp.  za blok čtyř seminářů po čtyřech dnech, se platí celkem 22.800 Kč. Cena jedné výukové hodiny je 190 Kč. Nabízíme možnost splátkového kalendáře.

Formality:

Vztah frekventanta a poskytovatele upravuje smlouva, s níž se frekventanti seznámí (a budou-li chtít, pak také podepíší) na prvním setkání. Zahrnuje standardní položky, kromě pravidel uvedených výše také etické zásady včetně ochrany osobních údajů. Po splnění vzdělávacích a finančních podmínek dostanou absolventi diplom s počtem hodin.

Účastníci mohou tyto hodiny využít pro doplnění vzdělávání vyžadovaného zaměstnavateli, odbornými pracovišti, národními či mezinárodními asociacemi (v případě kolegů s předchozí průpravou v gestalt terapii přichází v úvahu kompletace žádosti o členství v EAGT).

Pro náš výcvik hodláme získat akreditaci / certifikaci u českých odborných společností – pokud je pro postgraduální vzdělávání tohoto typu poskytují.

Přihlášky a vstupní rozhovor:

Na účasti ve výcviku se s adepty chceme domlouvat. Společně s nimi chceme společně zvážit, nakolik může program naplnit jejich vzdělávací potřeby. A také chceme slyšet jejich otázky a podněty k programu.

První krok představuje vyplnění formuláře zde, přímo na webových stránkách. Druhým krokem je pak rozhovor s členem kmenového týmu v dohodnutém termínu. Na vstupní  interview budou uchazeči individuálně pozváni; vybíráme za ně jednorázový poplatek 500 Kč.

Přijímací řízení probíhá průběžně, do naplnění výcviku.